โครงกา​รใหม่ เปิดเ​งื่​อนไข​รับเ​งิ​น 5,000 เตรียมตัว​ลงทะเบีย​น

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียล ต่างติดตามและต้องบอกว่า ดีมากครับ รุ่งเก๋าพาทัวร์ จริงๆ  ล่าสุดหลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบหรือ ศบศ. ได้ประชุมล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม63 และเห็นชอบ 2 โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว

ได้แก่ โครงการ เที่ยวไทยวัยเก๋า แค่ชื่อนี้ก็ มีชัยแล้ว  พร้อม เพิ่ม หลักเกณฑ์ เรา เที่ ยวด้วยกัน โดยจากนี้จะนำมติเห็นชอบนี้ของศบศ. เ พื่อเสนอ ครม.เพื่ออนุ มัติและเริ่มดำเ นินการต่อไป

งานนี้ผู้สูงวัยมีเฮ เมื่อ ศบศ.ไฟเขียวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ เที่ยวไทยวั ยเก๋า แจกสูงสุดไม่เกิน 5 พันบาทต่อคน ดึงกลุ่มผู้สูงอายุ 1 ล้านคนเดินทา งเที่ยวในประเทศวันธร รมดาผ่านบริษัทนำเที่ยว ดีใจด้วย

โดยซึ่ง เงื่อนไขของโครงการส่ง เสริ มการท่ องเที่ยว ทั่วไทย ของ กลุ่มผู้สูงอายุ เที่ ยวไทยวัยเก๋า   มี 7 เงื่อนไข ได้แก่

1.เป้ าหมาย 1 ล้านคน

2. วงเ งินงบประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยให้เ บิกจ่ายในวงเงินงบประมาณเดิมภายใต้โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน สนุกกันเลยคราวนี้ 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป เดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดใน วันธ รรมดาปกติ  (วันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี) ผ่านบริษัทนำเที่ยว โดยมีราคาแพ็คเกจทัวร์ เริ่มต้นขั้นต่ำ 12,500 บาท และมีระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน  พักผ่อนสบายๆ

4. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องแสดงตนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารกรุงไทย

5.บริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการต้องจดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

6. รัฐสนับสนุนการเดินทางท่ องเที่ยวผ่านบริษัท นำเที่ยวในกลุ่มผู้สูงอายุ 40%  สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อ 1 ท่าน เที่ยวฟรี

7. บริษัทนำเที่ยวสามารถรับนักท่องเที่ยวได้บริษัทละ 3,000 ราย

นอกจากนี้ยังเห็นชอบปรับปรุงเงื่อนไขโครงกา ร เราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งได้ มีการปรับปรุงใน7เงื่อนไขเช่นกัน ได้แก่

1.ปรับปรุงขอบเขตการใช้สิทธิจำนวนการจองห้องพัก โดยจากเดิมประชาช นจองที่พักได้ไม่เกิน 10 คืน (Room Night) ต่อ 1 สิทธิ สามารถจองที่พักเพิ่มอีก 5 คืน (Room Night) รวมเป็น 15 คืน (Room Night) ต่อ 1 สิทธิ

2. เพิ่มจำนวนห้องพักสำหรับประชาชนอีก 1 ล้านคืน (Room Night) โด ยเพิ่มจำนวนห้องพักจากเดิม 5 ล้านคืน (Room Night) เป็น 6 ล้านคืน (Room Night) ทั้งนี้ จำนวนห้องพักที่เพิ่มมาจะสนับสนุนเฉพาะ E-Voucher (วันจันทร์ถึงพฤหัสบดี 900 บาทต่อวัน และวันศุกร์ถึงอาทิตย์ 600 บาทต่อวัน)

3. ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการฯ ถึงเดือนเมษายน 2564 และขยายเวลาการ เบิกจ่ายโครงการฯ ถึงเดือนมิถุนายน 2564

4.ขยายระยะเวลาการจองที่พัก จา กเวลา 06.00-21.00 น. เป็นเวลา06.00-24.00 น.

5.เพิ่มโรงแรมที่พักที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบการโรงแรม แต่ต้องมีหมายเลขประจำตัวของผู้เสียภาษี (TAX ID) และมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้

6.การอนุมัติให้สถานประกอบการอันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจสปาหรือ นวดเพื่อสุขภาพ ได้แก่ สปา/นวดเพื่อสุขภาพ รถเช่าหรือเรือเช่า สามารถใช้ E-Voucher ได้


7. ปรับเกณฑ์การสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเ ครื่องบิน โดยให้การจองบัตรโดยสารเครื่องบินที่เดินทางไปเฉพาะเมืองหลักทางก ารท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ จะได้รับเงินคืนจากรัฐบาล 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อที่นั่ง

(เมืองหลักประกอบด้วย ภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และเชียงราย)

ปัจจุบันโ ครงการเราเที่ยวด้วยกัน ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนรวม 6.76 ล้านคน ลงทะบียนสำเร็จแล้ว 6.44 ล้านคน แบ่งเป็นมีผู้ใช้สิทธิโรงแรมแล้ว 4,006,805 สิทธิ มูลค่าห้องพักที่จองทั้งหมด 10,961.3 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยห้องพักต่อคืนที่จอง อยู่ที่ 2,778 บาท จำนวนโรงแรมที่มีการจองทั้งสิ้น 4,888 แห่ง

ผู้ที่ได้รับคูปองอา หาร 863,162 ราย รวมมี ยอ ดใช้จ่ายทั้งหมด 3,510.4 ล้านบาท และ มี ผู้เข้า ใช้บริการ หรือเช็คอินที่โรงแรมที่พักแล้ว 1,417,269 ห้อง

สำหรับตั๋วเครื่องบิน ขณะนี้มีมีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิเงินคื นค่าบัตรโดยสารเล้ว 97,862 ราย จำนวนการจองผ่านการตรวจสอบ อยู่ที่ 123,912 สิทธิ จำนวนบัตรโดยสารหรือผู้โดยสารที่ได้รับสิทธิแล้ว 216,866 สิทธิ มีมูลค่าบัตรโดยสารที่ได้รับสิทธิปร ะมาณ 565.3 ล้านบาท

ส่วนโรงแรมและที่พัก มีผู้ลงทะเบียนรวม 8,128 แห่ง ร้านอาหาร ลงทะเบียนรวม 65,429 ร้าน สถานที่ท่องเที่ยว ลงทะเบียนรวม 1,959 แห่ง ร้านค้าโอทอป ลงทะเบียนรวม 1,314 แห่ง

นอกจาจะสร้างความสุขให้ค นเหงาที่บ้านแล้วยังช่วยพัฒน าการท่อง เที่ยวอีกด้วย ยังไงอย่าลืม เช็กสิทธิกันนะครับ