ตรวจสอบสิทธิ กลุ่มเปราะบาง

หลังจากที่ คณะรัฐมนตรี ครม. เห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม. ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ c๐vid คนละ 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,781,881 คน แบ่งออกเป็น

1.เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1,394,756 ราย

2.ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 4,056,596 ราย

3.คนพิ กๅรที่มีบัตรประจำตัวคนพิ กๅร 1,330,529 ราย

กลุ่มเปราะบาง

ล่าสุด รัฐได้เริ่มโอนเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท ผ่านบัญชีธนาคารให้กลุ่มเปราะบางแล้ว ส่วนผู้ที่เคยรับแบบเงินสดผ่านหน่วยงานท้องถิ่น จะได้รับเงินภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ คาดว่าสามารถจ่ายเงินให้กับกลุ่มเปราะบางครบทุกคนภายในสิ้นเดือนนี้

กลุ่มเปราะบาง

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ co vid.m-society.go.th เพียงใส่เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก และกดคำว่า ตรวจสอบสิทธิ ก็จะได้รับคำตอบทันทีว่าท่านได้รับสิทธิช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหรือไม่

อย่างไรก็ตามใครที่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท สามารถกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อเช็คสิทธิ์รับเงิน 3,000 บาทได้เลย

ขอบคุณ ข่าวไทย