ประกาศแล้ว ระเบียบการขอออก ต่อใบขับขี่ ล่าสุด

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและออกความคิด เห็น เรียได้ว่า เป็นเรื่งที่ทุกคนต้อง ดูกันสำหรับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม เว็บไชต์ราชกิจจานุเษกษา ได้ ประกาศ  เรื่องการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาต 2563 โดยระบุว่า

กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือโดยที่กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถพ.ศ.๒๕๔๘ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานบทบัญญัติเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถการพิจารณาออกใบอนุญาตขับรถและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถและการอบรมและทดสอบการขับรถไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

รวมทั้งควรมีการกำหนดประเภทโรคติดต่อที่ต้องห้าม ในการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถเสียใหม่จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้