ปล่อยกู้แรงงานนอกระบบ รับงานทำที่บ้าน ได้สูงสุด 5 หมื่น

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและถื่อว่าเป็นข่าวดีกับหลายๆคนในตอนนี้เลย ล่าสุด  ก รมการจัดหางาน กร ะทร วงแร งงาน สนับสนุนให้แร งงานนอกระบบ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยในปีงบประมาณ 2564 ตั้งเป้าปล่อยกู้ให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน วงเงินรวม 7,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันย ายน 2564 แบ่งเป็นรายบุคคล วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท และกลุ่มบุคคลวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 4 งวด ตั้งแต่งวดที่ 1 ถึง งวดที่ 4 เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้กู้

1.รายบุคคล

ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน

มีผลงานและมีรายได้จากงาน หรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน

มีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท

ไม่เป็นบุคคลล้ มละล ายและต้องไม่เคยเป็นผู้ถูกดำเนินคด ีหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคด ีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน

2.รายกลุ่มบุคคล กรณีกู้ไม่เกิน 200,000 บาท

ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียน (กลุ่มบุคคล) กับกร มการจัดหางาน

มีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน กรณีกู้ตั้งแต่ 200,000 ถึง 300,000 บาท

ต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 6 คน

มีผลงานและมีรายได้จากงาน หรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน

มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกัน ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

ไม่เคยเป็นผู้ถูกดำเนินคด ีหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคด ีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานทุกแห่งทั่วประเทศ โทร.1506 กด 2