ศรีสุวรรณ พูดถึงภาพเด็กชู 3 นิ้ว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 23 ส.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ทางสมาคมได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีบุคคลที่อ้างว่าเป็นทีมคณะก้าวหน้า และสมาชิกพรรคก้าวไกลคนหนึ่ง โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว รูปเด็กอนุบาลปี 2 ในจ.ยโสธร ที่แต่งชุดนักเรียนอนุบาลพร้อมกับการชูมือสามนิ้วขึ้นเหนือศีรษะ โดยไม่มีการปิดบังหน้าตา

ซึ่งพฤติการณ์และการกระทำดังกล่าว เป็นการท้ๅทๅ ยกฎหมาย ไม่คำนึงถึงศีลธรรมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กคนดังกล่าว ที่อาจจะเสี ยหา ยเกิดขึ้นในอนาคต เป็นความเห็นแก่ตัวของผู้กระทำที่ต กต่ำถึงขั้นต้องอาศัยเด็กมาเป็นเครื่องมือทางการเมื อง และเป็นที่แปลกใจอย่างยิ่งว่าผู้ที่อ้างเป็นนักประชาธิปไตยทั้งหลายและองค์กรยูนิเซฟ (Unicef) ที่เคยออกแถลงการณ์ปกป้องสิทธิเด็กกรณีการชุมนุมทางการเมือง กลับหายหน้าไปไหนปล่อยให้เกิดกรณีเยี่ยงนี้ได้อย่างไร

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า การนำรูปเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (ยกเว้นเด็กที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส) มาเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรือสื่อสารสนเทศ โดยเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสี ยหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เป็นการกระทำที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า เป็นการฝ่ าฝื น มาตรา 27 แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546 มีความผิ ดตาม มาตรา 79 ต้องระวางโทษจำคุ กไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังมีความผิ ดตาม มาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิ ดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีอัตราโทษจำคุ กไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย

นายศรีสุวรรณ กล่าวด้วยว่า ส่วนผู้ที่แชร์รูปและข้อความดังกล่าวไปกว่า 195 คน เป็นการเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวาง โท ษจําคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ดังนั้นสมาคมฯจะยื่นร้อ งเรีย นกล่าวโท ษผู้โพสต์และผู้แชร์รูปและข้อความดังกล่าว เพื่อดำเนินการเอาผิ ดผู้ที่โพสต์รูปและแชร์รูปเด็กที่ขัดต่อก ฎหม ายและศีลธรรมดังกล่าวต่อกองบังคับการปรๅ บปร ๅมการกระทำความผิ  ดทางเทคโนโลยี (ปอท.) ในวันที่ 24 ส.ค.นี้ เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ