ที่ประชุม ศบค.เคาะไม่ล็อกดาวน์

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเ ชียลต่างติดตามและต้อง บอกว่า เป็น เรื่องที่ดีครับ เราจะก้าวพ้นไปด้วยกัน ล่าสุด พื้ นที่สีแ ดง ที่ต้องเฝ้าร ะวังร ะดับสูงสุด มีจังหวัดเดียวคือ สมุทรสาคร เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติ ดจำนวนมาก

จะให้มีการจำกัดเวลา ปิ ด เปิด สถานประก อบการที่มีความจำเป็น  ปิด สถานประก อบการที่มีความอันต รายต่อการแพ ร่กระจ าย, ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออก จากพื้นที่โดยเด็ ดขาด  เพื่อ คว บคุ ม การเข้า-ออก ของยานพาหนะและบุคคลคนไทย โดยไม่ให้กระทบการค้าและอุตสาห กรรมม ากเกินจำเป็น  ให้มีการจัดตั้งด่ านต รวจคั ดกรอง จุดสกัดและสายต รวจ เพื่อให้มีการคว บคุ มการเข้าออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ม าตรการเวิร์คฟอร์มโฮม อย่างเต็มขีดความสามารถ

พื้นที่สีส้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (เฉพาะฝั่งตะวันตก) สมุทรสาคร ราชบุรี และนครปฐม เป็นพื้นที่ที่ติ ดกับพื้ นที่สีแด งหรือพื้นที่ที่มีผู้ติ ดมากว่า 10 รายและมีแนวโน้มผู้ติ ดเพิ่มขึ้น

ให้หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากทุกรูปแบบ,สถานประกอบการและโรงงานที่ยังเปิด  ด ำ เ นินการให้เน้น เพื่อ ป้องกั น C V-19 ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พักคนงาน

หากไม่สามารถด ำ เนิ นการได้ตามที่ ศบค.กำหนด ให้พิจารณาห ยุดการดำเนิ นการ เฝ้าระวังการลั กลอบเข้ามาในพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวที่มีจากพื้นที่ สีแ ดงหากตร วจพบให้แจ้งเจ้าหนาที่ตำร วจทราบ

ให้พิจารณาจำกัดเวลาปิด เปิดสถานประกอบการที่มีความจำเป็นตามความเ หมาะสม ให้พิจารณาปิ ดหรือจำกัดเวลาปิ ด-เปิ ดสถานกระกอบการที่มีความเสี่ย งต่อการแพร่ก ระจ าย

ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออกจากพื้นที่ ,ให้ประสานจัดตั้งด่านคั ดกรองกับจังหวัดพื้นที่สีแดงตามความเหมาะสม  ให้ใช้มาตรการเวิร์คฟอร์มโฮม สำหรับบุคคลที่มาจากพื้นที่สีแดงให้สถานศึกษาพิจารณาหยุดการเรี ยนการสอน หรือการเรียนการส อนแบบออนไลน์


พื้นที่สีเหลือง ประกอบด้วย สระบุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พระนครศรีอยุธย า ภูเก็ต เพชรบุรี นครราชสีมา

ปราจีนบุรี กระบี่ ขอนแก่น ชัยนาท อุดรธานี พิจิตร นครศรีธร รมราช สุราษฏ์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ ชัยภูมิ นครสวรรค์ อ่างทอง เป็นพื้น ที่ที่ มีผู้ติดไม่เกิน10 ราย และมีแนวโน้มควบคุมสถ านก ารณ์ได้

พื้นที่สีเขียว คือจังหวัดที่ยังไม่มีผู้ติ ด เป็นพื้นที่ยังไม่มีผู้ติ ด และไม่มีสิ่งบอกเหตุว่ามีจะมี C  V-1 9 ได้แก่จ.อื่นๆที่ยังไม่มีผู้ติ ด  และไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติ ด

ทั้งนี้ ที่ประชุม ศบค.โดยมี พล.อ.ปร ะยุ ทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เ ป็นประธานเค าะไม่ล็ อกดา วน์ แต่เห็นชอบแบ่งโซนสี แดง ส้ม เหลือง เขียว เพื่อความป ลอดภั ย