สมัครแรงงาน 2691 อัตรา ไปทำงานที่เกาหลี

เรี่ยกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและออกความคิดเห็น  ล่าสุด เมื่อวันอังคารที่ 28ถึง31 ตุลาคม 2563 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กร มการจัดหางาน ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครแร งงานไทย โควต้า 2,691 อัตรา ในประเภทกิจการเกษตร ปศุสัตว์ และก่อสร้าง เพื่อไปทำงานที่เกาหลี โดยเปิดรับสมัครที่ศูนย์รับสมัครระหว่างวันที่ 28ถึง31 ตุลาคม 2563

จัดส่งโดยกรมแรงงาน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกร มการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้มีการกล่าวว่า ตามที่รั ฐบ าลไทยโดยกระทรวงแรงงาน และรัฐบาลเ กาหลี โดยกระท รวงแร งงาน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแร งงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแร งงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS)

โดยกร มการจัดหางาน เป็นหน่วยงานผู้ส่ง ทำหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือก และจัดส่งคนหางานไปทำงาน คนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) และทักษะการทำงาน ตามที่ทางการเกาหลีกำหนด โดยทางสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสอบ สำหรับการรับสมัครในครั้งนี้ ได้เปิดรับสมัครประเภทงานเกษตร และ ปศุสัตว์ รับสมัครทั้งชาย และ หญิง ส่วนแรงงานก่อสร้าง รับสมัครเฉพาะผู้ชาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุระหว่าง 18-39 ปีบริบูรณ์

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

สายตาปกติ ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง

ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี เอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัคร ได้แก่

สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ

สำเนาบัตรประจำตัวประช าชน ต้องชัดเจนและระบุวัน เดือน ปี เกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ

รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากด้านหลังสีขาว ไม่สวมเสื้อสีขาว และรวบผมให้เห็นใบหู ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 ใบ ผู้ที่สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์การรับสมัครทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่

1.ศูนย์การรับสมัครกรุงเทพมหานคร ณ อาคารเดอะฮับรังสิต ชั้น 3 บริเวณศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

2.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดลำปาง ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

3.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อุดรธานี 2 จังหวัดอุดรธานี

4.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

5.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

โดยผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการสมัคร เพื่อเลือกวันที่ได้ที่ toea.doe.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 จนถึงวันปิดรับสมัคร สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-245-9429 02-245-6716 หรือ 1506 กด 2