อนุมัติแล้ว จ้างงานในท้องถิ่น เงินเดือน 15000

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ช่วยประชาชนที่ได้ตกงานช่วง c๐vid ได้มีงานทำ ซึ่งทางเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า ที่ประชุม ครม เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 จำนวน 3 โครงการ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ดังนี้

1.อนุมัติโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย วงเงินไม่เกิน 1,080.59 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1)ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก c๐vid ให้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องได้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้และทักษะปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในหมู่บ้านหรือชุมชนได้

2)กระจายรายได้ให้ประชาชน โดยผู้เข้าร่วมโครงการ จะมีคุณสมบัติในการประกอบอาชีพนักบริบาลในสถานประกอบการและนักบริบาลอิสระเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

3) ให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล จิตใจ อารมณ์ และสังคม และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลรักษา ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 – กันยายน 2564 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ คือ 1)เพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 932.88 ล้านบาท 2)เพิ่มการจ้างงานให้แก่ประชาชน จำนวน 15,548 คน 3)เกิดนักบริบาลที่เป็นอาชีพใหม่ในท้องถิ่น จำนวน 15,548 คน

2.อนุมัติโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย วงเงินไม่เกิน 2,701.87 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1)ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในทุกตำบล ตำบลละ 2 คน ทั่วประเทศ จำนวน 14,510 คน เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 2,701.87 ล้านบาท กระจายลงพื้นที่

2)เพื่อเป็นฐานข้อมูลแบบบูรณาการ Data Base ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ทในทุกระดับ เช่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน แผนพัฒนาตำบล เป็นต้น

3)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการพัฒนาพื้นที่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือน สิงหาคม 2563 – กันยายน 2564 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ คือ 1) เพิ่มการจ้างงานตำบลละ 2 คน ใน 7,255 ตำบลทั่วประเทศ รวม 14,540 คน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน คิดเป็นมูลค่า 2,611.8 ล้านบาท 2) เกิดฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณากร Data Base ที่มีประสิทธิภาพ 3)เกิดการกระจายรายได้ถึงมือประชาชนในพื้นที่

3.อนุมัติโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟ สร้างรายได้ชุมชน ของกรมอุทย านแห่งชาติ สัตว์ป่ า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงินไม่เกิน 246.69 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1)ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ จำนวน 9,137 คน โดยได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานกรมบัฐชีกลาง 300 บาทต่อวัน เฉลี่ย 30 วันต่อเดือนต่อคน

2)เฝ้าระวังและลดอันตรๅยจากการเกิดไ ฟป่ า

3) เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไ ฟป่ า

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ คือ 1)สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน รวม 246.69 ล้านบาท 2)เพิ่มการจ้างงานให้แก่ประชาชน จำนวน 9,137 คน ทั้งนี้ โครงการจ้างงาน เพิ่มรายได้จะทยอยเข้าสู่การพิจารณาของ ครม ทั้งนี้จะมีการจัดทำแพลตฟอร์มแรงงาน เพื่อบันทึกข้อมูลการจ้างงานของโครงการต่างๆ ภายใต้พ.ร.ก.เงินกู้ เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนของผู้เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ ครม เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อจ้างงานทุกตำบล ทุกอำเภอ เงินเดือน 15,000 บาท เพื่อช่วยประชาชนที่ตกงานในช่วงนี้

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ / มุมข่าว