กองสลาก ประกาศล่าสุด พร้อมงดออกรางวัล

เป็นอี กหนึ่ งเรื่ องราวที่ชชาวโล กอินเต อร์เมืองไทย  ออกควา มคิ ดเห็น และต้องบอกว่า  ไม่ ดี เล ยนะแ บบนี้ ฮา น อย ยี้ กี ฮั้ งเส็ ง ยังออกทุกวันแต่ทำ ไม่กองฉ ล ากไทยถึ งทำเช่น นี้

ล่า สุดอ ยู่ที่ อำ เภอด่านซ้ าย จังหวัดเ ลย เป็นผู้จำหน่าย ส ลาก กินแบ่งรั ฐบาลร ายย่อย นำสลากไปขายที่ จ.สมุทรส าคร ในช่วงวัน ที่ 8 ถึง 9 ธ.ค.

จากนั้นนำ สลา กไปข  ายที่ตลาดกุ้ งและตลา ดทะเลไท ย แล ะในช่วง  9 ถึง 15 ธ.ค.เดินทาง กลับ

เ มื่อวั นที่ 25 ธ.ค. นายธ น วรร ธน์ พล วิชัย โฆ ษกสำ  นักงานสล ากกินแบ่งรั ฐบาล

เปิดเผยว่า ในเบื้องต้น สลากฯ จะไปขอตรวจส อบก่อนว่า ผู้ที่ติดรวมทั้ งผู้ติ ด ต่อแ ละถื อเป็นกลุ่มเสี่ย ง

เป็น ผู้ค้าส ลาก ในกลุ่มใด หา กเป็นผู้ค้ าที่ มาขึ้นท ะเบียนจอง-ซื้ อไว้

ก็จะไม่สาม ารถมารั บสลากฯ ในงว ดถัดไป เพื่อไป จำหน่ายได้ เพรา ะในหลักการจะต้องกั ก ตั ว 14 วัน เพื่อ ตร วจสอ บอาการ

แต่ถ้าหา กเป็นผู้ค้า ที่ อยู่ในกลุ่มโคว ตา กองสลากฯ จะเร่งป ระส านงานไปยัง มู ลนิธิ องค์ กรการกุศล

ที่รับส ลากฯ ไป ให้ระงั บ กา รส่งต่อสลากฯ ใ ห้ผู้ค้ารา ยนั้น และผู้ ที่มีความ เสี่ ยง

เพื่อไม่ให้ผู้ค้ า นำส ลากไปเดิ นจำหน่ าย ทำให้สำนักง านสลากเป็นสาเห ตุ

ที่ทำให้เกิ ดการ กร ะ จ ายข อง C V-1 9 เป็นว งกว้ าง

นายธนวร รธน์ กล่าวว่า การข ายสลากฯ ให้กับผู้ค้า เป็นลักษณะข ายข าด

ไม่มีสัญญ าผูกพัน ดัง นั้ น กองสล ากฯ จึงไม่มีอำน าจเข้าไปค วบคุ ม เมื่อข ายสลา กออกไปแล้ว

แต่ก็มีความห่วงใยในกรณีนี้ เพราะถือเป็นค วามเสี่ ยง จึงกำชับให้ผู้ค้าที่รับสลากไปจำหน่าย

ใส่ห น้ากากตลอดเวลา  และ ข ายให้กับผู้ ซื้ อที่ใส่หน้ากาก รวมทั้งเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย

ส่วนกรณีตล าดค้ าสลากฯ ที่ อ.วังสะพุ ง จ.เลย กองสล ากฯ

เต รียมประส านความร่ วมมือกับผู้ว่าร าชการจั งหวัด

เพื่อตร วจส อบ เข้มงวด ตลาดขายส่ง ให้ป ฏิบั ติตามมาตรฐ านค วบคุมโร คของสาธารณสุข

เพราะกองสล ากฯ ไม่อย ากเป็นต้ นตอของการกระจ าย เพิ่มอีก

กรณี พบ ผู้ค้าสลาก ติด ยังไม่ น่ากังวล เพร าะจากการติ ดตามพ บว่า

ไม่ได้ติดเชื้ อมาจากตลาดข ายส่งสลาก แต่เป็นการรั บสลาก แล้วเดินท างไปขายจนติ ดเชื้ อในพื้นที่อื่น

ไม่ได้ติ ดจากผู้ค้ าด้ วยกันเอง ดังนั้น กองสลา กฯ ยังไม่มีความจำเป็นต้องมีม าตรก ารอะไรออกมา

อย่างไรก็ดี ถ้าหากพบว่ามีกร ณีการกร ะจ าย C v -1 9 มีต้นตอ หรือ แหล่ งกระจา ย มาจากตลาดค้าส่งสลาก

ทั้ง วังสะ พุ ง หรือ พื้นที่อื่น ๆ สำนักงานสล ากฯ ก็จะเรียกประชุ มคณะกรรมการสล ากฯ เร่ งด่ วน

เพื่อให้ยุ ติการจำหน่ ายและงดก ารออกรางวัลทั นทีจนกว่าสถ านก ารณ์จะค วบคุ มได้ แต่ปีใหมกลับให้จัด เอ๊ะยังไง

ตร วงนี้ ปีหน้า ผลฉล ากอา จจะออกมาต้นปี ยังไงขอให้ทุก ท่าน มีสุ ขภาพแข็ งแรงด้วยส วนวันนี้เมอร รี่ค ริส ต์มาส