พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ยิ้มรับ พม.เปิดโครงการใหม่

ทางรัฐเปิดโครงการดีๆ อีกแล้ว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่บ้านเอื้ออาทรพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก บ้านเพิ่มสุข จังหวัดพิษณุโลก และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงเด็ กปฐมวัยจำนวน 30 คน และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมจำนวน 2 คน

พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่รับเลี้ยงเด็ ก ตลอดจนชมการสาธิตให้ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ กปฐมวัย โดยมี นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็ กและเย าวชน หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทีม ONE HOME พม. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาเด็ กและเย าวชน ผู้นำชุมชน ตลอดจนเครือข่ายผู้ดูแลเด็ กในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีให้การต้อนรับ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ สังคม เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของสถาบันครอบครัว จากครอบครัวขย ายเป็นครอบครัวเดี่ยว มีเพียงพ่อ แม่ ลู ก นอกจากนี้ยังมีครอบครัวพ่อ แม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่พ่อหรือแม่ ต้องเลี้ยงลู กโดยลำพัง และประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของcd 19 มีผลทำให้ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูเด็ ก

โดยเฉพาะเด็ ก ปฐมวัย ช่วงอายุระหว่าง 3 เดือน – 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญาการเรียนรู้ของเด็ ก การพัฒนาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมวัย เพื่อจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเด็ ก ให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ