รัฐสายเปย์ เพิ่มเงิน บัตรคนจนแล้ว 1500 ของขวัญปีใหม่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยลต่างติ ดตามและต้องบอกว่าดีมากค รับ

ล่าสุด   นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมน ตรีว่าการกระทรวงการค ลัง

เผ ยออกมาว่า ว่า คณะรั ฐมนตรีมีมติเห็นชอบต ามผลการพิจารณาของคณะกรรมก าร กลั่ นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 30/2563

โดยอ นุมัติให้กระทร วงการคลังดำเ นิ นโครงการ ประกอบด้วย

โครงการเพิ่มกำลังซื้ อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 2

สำหรับโคร งการเพิ่มกำลังซื้ อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ระยะที่ 2

รัฐบาลจะเพิ่ มวงเงินช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐจำนวนประมาณ 14 ล้านคน ซึ่งถือว่าเย อะทีเดียว

ตรงนี้ ให้เป็นค่าซื้ อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้ าราคาประหยัด เพื่อพัฒน าเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ)

เป็น จำนวน 500 บาทต่อคนต่ อเดือน เป็นระย ะเวล าเวลา 3 เดื อนเป็นต้ นไป

ตั้งแต่เดือ นมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2564 ถือเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิ มที่สิ้นสุดในเดือนธันว าคม 2563

ซึ่งนอกจากจะช่วยรักษ าระดับคุณภาพชี วิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว

ยังจะก่อให้เกิด การใช้จ่ายในท้องถิ่น ช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้ นที่

ซึ่งถือเป็นวงจรเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญอีกด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงการคลั งเชื่อว่า โครงการเพิ่มกำลังซื้ อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2

จะเป็นของข วัญปีใหม่จากรั ฐบาลที่มอบให้แก่ประชาชน

เพื่อดูแลและเยียวย าผลกระทบทางเศ รษฐกิจจากส ถานก ารณ์ C V D

และฟื้ นฟูเศรษ ฐกิจระดั บฐานรากอย่างต่อเนื่องโดย ค วบคู่ไปกับโครงการคนละค รึ่ง