สาธุทั้งแผ่นดิน สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2564

เป็นอีหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า สาธุกันทั้งแผ่นดิน  ขอให้มีความสุขกันทุกท่าน

ล่าสุด สำนักงานเล ขานุการสมเด็จพระสั งฆรา ช ได้ ลงข้อความระบุว่า เนื่องในอ ภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔

เจ้าพระคุณ สมเด็ จพระอริยวงศ าคตญาณ สมเด็ จพระสั งฆรา ช สกลมหาสังฆปริณายก

โปรดประทานพ ระรูป พร้อมล ายพระหัตถ์เชิญธรรมภาษิต เป็นพระคติธรรม ปร ะทานพรสำหรับความสุ ขปีใหม่ พุทธศักร าช ๒๕๖๔ ว่า

สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ ส ามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา ความพร้ อมเพรียงของหมู่ชน ยังคว ามเจริ ญให้สำเร็จ

 

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้ นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ขอท่า นจงสามั ค คีพร้ อมเพรียงกัน เพื่อยังประโย ชน์ให้สำเร็จทุกเมื่ อเทอญ.

โพสต์

ที่ม า สำนักงานเล ขานุการสมเด็ จพระสั งฆรา ช