ต้อนรับปีใหม่ ราคาทองล่าสุด 26 ธ.ค. 63

เป็นเรื่ องราวที่ชาวโซเชีย ออกความคิดเห็น ต้อ งบอกว่า ช่วงก่อปีใหม่ไม่กี่วันนี้ ผัน ผ วนกันมากจริงๆ

ล่าสุดราคาท องคำประจำวัน นี้ 26 ธันวาคม 2563 มีร าคาคง ที่ เมื่อเที ยบกั บราคาปิ ดเมื่อวานนี้

โดยทองรูปพร รณข ายออกบาทละ 27,250 บาท ตามข้อ มูลล่าสุด จากเว็บไซ ต์ของสมาคมค้าทองคำ เมื่ อเวลา 9:23 น. ที่ผ่านมา

ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ ออยู่ที่บาทละ 26,650 บาท ข ายออก 26,750 บาท ตามประกาศครั้งล่าสุด

ด้านราคาทองรูปพรรณ รับซื้ ออยู่ที่บาทละ 26,166.16 บาท  ส่วนราคาข ายออกอยู่ที่ 27,250 บาท

ทั้งนี้ ในส่วนของราคาท องคำโลก (Gold Spot)  อยู่ที่ระดับ 1,880.50 ดอลล าร์ต่อออนซ์

สรุปราค าทอ งคำ วันที่ 26 ธ.ค. 2563

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

รับซื้ อ บาทละ 26,650 บาท

ข าย ออก บาทละ 26,750 บาท

ทอ งรูปพรรณ

รับซื้อ บาทละ 26,166.16 บาท

ข ายออก บาทละ 27,250 บาท

ดัง นเพื่อผลกำไรที่น่า พอใจ 5 สิ่งที่คุ ณควรรู้ก่อนลงทุนมีดังนี้

1. ทองจะต้องมียี่ห้อ ท องค ำแต่ละร้านจะมีเอ กลักษณ์ของตัวเองที่ต่ าง กัน การเลือก ซื้  อท อง จากร้านที่น่าเชื่อถือ

2. มีการชั่งน้ำหนั กที่ชัดเจน ร้านที่ดีจะต้องชั่งน้ำหนักทองให้เห็น เพ ราะทอ งแต่ละแบบ น้ำ หนักต่างกัน เช่น ทอง 96.50% จะมีน้ำหนัก 1 บาท

ซึ่งทางร้านจะต้อง มีเครื่องที่สามารถบอกได้ว่าทองที่ข ายนั้นมีน้ำหนักที่เท่าไหร่ เพื่อจะได้ข้อมูลที่ชัดเจ3

3. มีใบรับประกัน การซื้อทอง เหมือนซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูงทั่วไป หากไม่มีใบรับประกันสินค้าก็จะไม่สามารถบอกหรือการัน ตีได้ว่าทองที่ซื้ อมานั้นมาจากร้านไหน

โดยอาจจะถูกตัดราคาได้เช่นกัน ดังนั้นตั้งแต่ซื้ อทอง ตอนแรกจะต้องมีใบรับประกั นเพื่อเป็นเครื่องยื นยัน

4. ทองสวยงามและทองสำหรับนำมาขาย  การซื้ อทอง สำหรับนำมาข า ยนั้นจะต้องรู้ว่าความส วยงาม ลวดลา ยของท อง อาจจะมีผลต่อค่ากำเห น็จ

ซึ่งเมื่อขาย่อราคาที่ทางร้านจะต้องหั กเป็นค่ากำเหน็จอยู่ที่ 1,000 บาท เป็นต้นไป

5. การเก็บรักษา  สำหรับทองคำแท่งที่ซื้ อมานั้นทางร้านควรมีตัวล็ อคพลาสติกมาให้ด้วย เพื่อไม่ให้ทองในกล่องต้องเค ลื่อนไหวมากเนื่องจากอาจจะสึกหลอได้ ส่งผลให้มีเสียราคา

ส่วนทองคำรูปพรรณนั้ นหากต้องการซื้ อมาเพื่อเก็ งกำไร ก็ไม่ควรนำมาสวมบ่อย ๆ เช่นกัน