ลุงพล ยอมพูดแล้ว หลังโดนแฉเอาเงินบริจาคซื้อรถ ป้าแต๋นเตรียมซื้อทองให้พ่อกับแม่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องรา วที่ชาวโซเชียลต่างติ ดตามและต้อง บอกว่า มีงานเข้าๆ  บันเทิงแล้ว

ล่าสุด จากกร ณีที่มีข่ าวลือเรื่อง การนำเงินบริจา คสร้างพญ านาคไปใช้ผิ ดวัตถุประสงค์

โดยเมื่อวันที่ 25 ธ.ค.63 ที ่บ้านนายไช ย์พล วิภา ลุงของน้องช มพู่

เพื่อส อบถามถึงก รณีกระแสดร าม่าในโลกโซเชี ยลฯ ที่ระบุว่าลุงพลนำ เงินบริจาคไปซื้ อรถกระ บะ 4 ประตู

 

ลุงพล กล่ าวชี้แ จงว่า รถยนต์ 4 ปร ะตูคันดังกล่ าวเป็นของห ลาน ซึ่งเป็นลูกสาวของป้ าอร

ชื่อน้องลู กน้ำ (พี่ สาว ลุงพล) และเขาได้ซื้อมาและผ่ อนไปหล ายปีแล้ว

โดยเข าทำธุรกิ จส่วนตัว พอหลังจา กไม่ได้ทำธุรกิจก็ไม่ได้ส่งงว ดต่อ

ทำให้ป้ าอรนำรถไปส่งงว ดต่อแล้วเก็บไว้ที่ก รุงเทพฯ และตนเพิ่งขั บมาจากกรุงเทพฯ ถึง เมื่ อคืนนี้

เมื่อถา มว่า กังว ลหรือไม่มีคนมองว่า นำเงิน บริจาคส ร้างพญาน าคไปซื้ อรถ

ลุงพล ต อบว่า ไม่กั งวล เพรา ะว่าวั นนี้เพิ่งไปเบิกเงิ นงวดแรก

เพื่อนำมาจ่า ยค่าช่างง วดแรก โดยวั นนี้จ่ายไป 4 แสนกว่าบา ท

โดยมีช่างจ่ อย คนปั้ นอง ค์ปู่ ค่าแรง 200,000 บาท ช่างวินัย ทำเส าฟุตติ้ง

หรือเทฐ านเสา 4 ต้น ค่าแ รง 80,000 บาท และก็มีเงินของป้าแต๋ นที่จ่ ายสำร องจ่ ายไปก่อน

ซื้อเหล็ ก และอุ ปกร ณ์ต่าง ๆ ประมาณ 156,754 บาท

ซึ่งตนได้ร่วมสร้ างส่ วนหางไป 6,754 บาท แล้วก็ดึงเงิ นส่วนตั วกลับแค่ 150,000 บ าท

 

ลุงพล เล่ าอีกว่า กระแส ดราม่าดั งกล่าวไม่น่ามีอะไร เข าน่าจะอยากรู้ ว่า ต นทำจริงหรื อไม่ทำจริง

ซึ่งค่าจ้างช่า ง 60 0,000 บาท แบ่ งจ่าย 3 งวด งว ดละ 200,0 00 บาท

สัญญาการก่อส ร้าง 120 วัน แต่เพื่ อความมั่ นใจ มั่นคงและแข็ งแรง

ช่างก็บอกว่าจ ะพย าย ามทำใ ห้เสร็จ ทัน 12 0 วัน แต่ก็ยืด ระย ะเวลาให้ช่างออ กไปอีก

เพราะทำแบบ ถ้ อยทีถ้อยอาศั ยกัน ให้โอก าสช่ าง ยังไม่ได้มีการตั้ งว่าหากเกิน กำหนดจะปรั บค่าจ้างแ ต่อย่างใด

อย่างไรก็ตา ม วันนี้มีค วามคืบหน้ าในการขึ้ นโครงแล้ว ค าดไม่เกิน 1 สั ปดาห์ จะเห็ นรูปร่างชั ดม ากขึ้น

พ อขึ้นรูปทร งเสร็จจ ะ มีการนำลว ดตาข่ายมาเข้าโครงพ ญา นาค

 

นอกจ ากนี้ ลุงพล ยังได้ นับเงินค่าจ้ างให้กับช่างที่มาก่อสร้างพญ านาค

ให้ช่างได้ นั บเงินว่าคร บถ้วนหรือไม่ พร้อมก างสัญญาให้ดูว่ ามีการจ่ายแ บ่งเป็น 3 งวด

โดยวันนี้เ ป็นการจ่ายงวดแร ก ก่ อน อีก 2 งวดยังไม่ได้เบิก (400,000บาท) เงิน ยั งคง อยู่ในธนาคาร

พร้อมกันนี้ลุงพล ยังได้โช ว์ส มุดบั ญชี เบิ กวันนี้ 500,000 บาท ยอดคงเหลื อ 811,197.89 บาท

อย่ างไรก็ตาม ลุงพลกล่ าวถึงมาตรการป้องกันcvdที่บ้านว่า ตนได้พกหน้ากากอน ามัยติ ดตัว

หลั งมีCV19 ก็จะต้อ งป้อ งกันตัวเองให้ม ากขึ้น การ์ดอย่าต ก และรักษ าระยะห่าง

ส่วนเจลแอลกอฮ อล์ และหน้ากากอน ามัย ก็มีทางแฟนคลั บส่งมาให้ อีกทั้ งตนได้นำเจลแอลกอฮ อล์ไปวางไว้ที่หน้าบ้านด้ วย

 

ทีมข่ าวได้พูดคุยกับ นางส มพร หล าบโพธิ์ หรือป้ าแต๋น ป้ าของน้องช มพู่ ถึงกร ณีของขวั ญในเทศกาลปีใหม่ให้กับยา ยสมควร

และต าชาญ ป้าแ ต๋นถึงกับหัวเราะ และบ อกว่าความจริงไม่ได้บอกใครเ ลย

แต่ค าดว่ามีคนเดียวที่รู้เรื่ องนี้ นานม ากแล้วที่ไม่ได้มีโอก าสให้ของขวั ญแม่ตัวเอง

ซึ่งก็ได้เต รียมให้กับตาช าญ ยายสมค วร และก็พ่อกับแม่ของลุงพ ล

เมื่อถามว่า การให้ข องขวัญแสดงว่าความสัมพั นธ์กับครอบครัวดีขึ้นใช่ห รือไม่

ป้าแต๋น กล่าวว่า ความสัม พั นธ์ที่ดีมีมาตลอด ไม่เคยล บห ายไปเลย แต่เป็นช่วงจั งหวะที่เราประเมินว่าควรจ ะเข้าไป

หรื อไม่เข้าไป แต่จะมีช่ วงที่นำของจากแ ฟนคลับไปให้ ซึ่งถื อเป็นโอกาสที่ดี และส่วนตัวไ ม่เคยคิดไม่ดีกับพ่อ แม่อยู่แล้ว

ส่วนม าตรก าร CVD 1 9 ต นก็จะติดแมสก์ไว้อยู่แล้ว และช่ วงหลัง ๆ

แฟนคลับก็ไม่ได้เข้ าม าบ้านเยอะเหมือนเมื่ อก่อน สุดท้ายนี้ทีมข่าวถามป้ าแต๋น

พอแง้มได้หรือไม่ว่าข องขวัญคืออะไร ป้าแต๋ น กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้ซื้ อนาฬิการให้ตาชาญ

กับพ่อของลุงพ ลแล้ว และครั้งนี้จะมีพิ เศ ษขึ้นม าหน่อยให้กับย ายสมควร และแม่ของลุงพล

ซึ่งไม่เคยให้มาก่อน ครั้ งนี้ก็จะเป็นของแ ม่ บ้าง ของขวัญที่ซื้ อจะมอบให้ในวันเคาท์ดาวน์ปีใหม่

จะจัดที่บ้าน พร้ อมเชิญพ่อกั บแม่ทั้ง 2 ฝ่ายมาร่ วมด้วย

คลิป