เตรียมลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน 28ธค2563 กระตุ้นเที่ยวไทยปี 64

เป้นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชีย ลต่าง ติดตามและต้องบอกว่า หลาย คนที่ สาย ท ราเวล เตรียมเฮได้เลย

ซึ่ง เรียกได้ว่าช่วงนี้จะ ไปไหน ก็ต้องคอยเ ช็กกันให้ดีก่อนไป เพ ราะสถ านกา รณ์ C V 1 9

ลาสสุดยังคงไ ม่สา มา รถคลี่ คลายใ นร ะยะ เป็นเว ลาสอั นสั้น

ในด้านเศร ษฐกิจยังจำเป็นต้องอาศัย การบริโภ คและการจั บจ่ายใช้ส อยของประ ชาชน ใน ประเทศ

ทำให้รั ฐบาลต้ องผลักดันม าตรการกร ะตุ้นการใช้จ่ ายออ กมา

ขอ บคุณ  เจ้าขอ งภาพ

ซึ่งน ายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เปิดเผยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ว่า CV 19 ระลอกใหม่ และมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้น

กระทรวงฯ ได้หารือร่วมกับภาคเอกชนในส่วนของผลกระทบและมาตรการช่วยเหลือ

โดยในไตร มาส 1/2564 หรือในระยะ 4 เดือนแรก คาดว่ าจะ ยั งไม่มีนักท่ องเที่ยวต่ างชาติเข้ามา

ขณะที่ปั จจัยในปร ะเทศเป็นเรื่ องการค วบ คุ ม กา รแพ ร่กร ะจาย

ที่จ.สมุทรสาคร จ นต้อง ล็อ กดาวน์ เป็นเรื่องต้ องคุ มให้ได้ ก่อน

จึงมองว่าการท่อ งเที่ ยวจากนี้จนถึงไตรม าสแรกปี หน้า ยังต้ องเน้ นก ารกระตุ้นต ลาดในปร ะเทศเป็ นหลัก

ขอบคุณ เจ้าของภาพ

โดย ในวั นที่ 28 ธันวา คมนี้ กระ ทรวง ฯ พ ร้อมเปิดให้ลง ทะเบียนโ ครงการเราเที่ ยวด้วย กัน

เพิ่มจำนวนอีก 1 ล้า นสิทธิ ส่วนโครงการ เที่ยวไ ทยวั ยเก๋า จะเสนอคณะ รั ฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 29 ธันวาคมนี้

นายพิพั ฒน์ กล่ าวว่า นอกจ ากนี้รั ฐบาลได้หารือกันว่า ในปี 2564 จะกำหน ดให้มีวันหยุด ยาวสุดสั ปดาห์ทุกเดือน

เพื่อกระตุ้นให้เกิ ดการเดิน ทาง ท่องเที่ย วภายในประเ ทศมากขึ้น  โดยใ นปี 2564

เมื่อสถ านก ารณ์C V 19  รอบใหม่บ รร เทา ลงแ ล้ว กระทรวงฯ จะเ สนอให้ศูนย์บริ หาร

พิจารณาให้ นักท่องเที่ย วชาวต่างช าติที่เข้าม าในไทยสา มารถกั กตัวภายในบริเวณโรงแรมได้

ซึ่งเป็นข้ อเสนอจากผู้ประกอ บการ โร งแ รมหลายแห่งระ บุว่า

บค.อนุมัติให้ต่างชาติกั กตัว ในสนามกอล์ฟได้  ก็น่าจะอนุญาตให้กั กตั วภายในโรงแ รมได้เช่นกัน