เราชนะ เปิดเงื่อนไข เรื่อง ซื้อสลากกินแบ่ง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่าดีมากครับ จะได้ท่วถึงหลังจากมีประชาชนถามเข้ามาว่า 

โครการเราชนะ หากลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ไปแล้ว นอกจากเงินเยียวย า 3500 บาท นาน 2 เดือน รวม 7000 บาท ต่อคน

ซึ่ง จะไม่จ่ายเป็นเงินสดแล้ว ยังมีข้อจำกัดอะไรอีกหรือไม่ ตรวจสอบพบว่า โครงการเราชนะ กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200.0000 ล้านบาท 

 เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนด้วยการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน

 ทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะจะไม่สามารถเบิกเงินสดได้ และต้องนำไปใช้จ่ายผ่านระบบเพื่อซื้อและชำระค่าบริการ ดังนี้

เพื่อชำระค่าสินค้า เครื่องดื่ม และอาหาร

เพื่อชำระค่าโดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI

METER) และรถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

ชำระค่าบริการต่างๆ


สินค้าที่ไม่สามารถใช้จ่ายผ่านระบบเราชนะ มีดังนี้

สลากกินแบ่งรัฐบาล(ล็อตเตอรี่)

เครื่องดื่มแ อลกอฮอล์

บุห รี่ หรือย าสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ซึ่งการใช้จ่ายผ่านระบบนั้น ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการเราชนะ ต้องมีเงื่อนไขดังนี้

ไม่เป็นผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่เป็นนิติบุคคลเป็นผู้ประกอบการ ร้านค้า บริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้

– เป็นร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองหรือวิสาหกิจชุมชน

โดยในส่วนของเงินเยียวย าจะสามารถใช้จ่ายเงินสนับสนุนได้ตั้งแต่กุมภาพันธ์

สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 โดยจะมีการแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1000 บาท รวม 8 สัปดาห์ จนกว่าจะครบ 7,000 บาท เพื่อให้เกิดการกระจายการใช้จ่ายแต่ละช่วงเวลาด้วย

รายละเอียดโครงการเราชนะ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 31.1 ล้านคน เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

ไม่ใช่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33ไม่ใช่ข้าราชการและข้าราชการการเมือง พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

ไม่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562

ไม่มีเงินฝากทุกบัญชี 500,000 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ช่องทางการจ่ายเงิน 3 ช่องทาง คือ

-กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13,738,023 คน เบิกจ่ายเงินผ่าน กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ( ช่อง e-Money) โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

-กลุ่มผู้ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งหรือโครงการเราเที่ยวด้วยกันสำเร็จและผ่านการยืนยันตัวตนเปิดใช้แอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 เมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูลและคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ แล้ว จะเบิกจ่ายผ่าน เป๋าตัง จำนวน 3,500 บาทต่อเดือนโดยไม่ต้องลงทะเบียน

-กลุ่มผู้ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลผู้มีบัตรโครงการคนละครึ่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ต้องลงทะเบียนใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 นี้ จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ www.เราชนะ.com

ผู้ที่ได้รับสิทธิเยียวยาในโครงการเราชนะ จะสามารถใช้เงินได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถเริ่มใช้จ่ายเงินผ่านโครงการนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิในกลุ่มอื่นๆ จะสามารถเริ่มใช้จ่ายเงินผ่านโครงการนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป และประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาโครงการเราชนะ จะได้ยกเว้นเงินภาษีรายได้บุคคลธรรมดา

ขอบคุณ ฐานเศรษฐกิจ