แม่โจ้ พูดชัด ไม่มีรับน้อง ยกเลิกโซตัสเด็ดขาด

จากกรณี องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งประกอบด้วย องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา มีมติเห็นชอบร่วมกันเรื่องการยกเลิกรับน้องที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแถลงการณ์เผยแพร่ออกไปเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น


มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ที่ระบบโซตัสเหนียวแน่นมาก

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ม.แม่โจ้ ได้มีการออกประกาศแถลงการณ์ยกเลิกกิจกรรมอันละเมิดสิทธิมนุษยชน และยกเลิกระบบโซตัส (SOTUS) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม

กฏจากทางมหาวิทยาลัย

โดยมีข้อความระบุว่า สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มีมติเห็นชอบร่วมกัน 1.ยกเลิกระบบโซตัส และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการกดขี่ลดทอนความเป็นมนุษย์ 2.ยกเลิกและไม่สนับสนุนกิจกรรมรับน้อง ภายใต้ระบบโซตัส และกิจกรรมที่ขัดต่อหลักมนุษยชนภายในคณะ และ 3.ไม่ประสงค์เข้าร่วมหรือยุ่งเกี่ยวกับทุกกิจกรรมของ ม.แม่โจ้ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ ยังมีแถลงการณ์จากประธานเชียร์ของสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม รุ่น 16 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ม.แม่โจ้ ซึ่งมีใจความว่า เนื่องด้วยสถานการณ์แห่งปัจจุบันเป็นที่ทราบดีแล้วว่า สังคมของเราได้มาถึงจุดที่ทุกคนตระหนักรู้ถึงสิทธิ เสรีภาพ ซึ่งเป็นหัวใจของประชาธิปไตย ทั้งนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า กิจกรรมการรับน้องประชุมเชียร์ของสาขาเรานั้น เป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งถือเป็นการปลูกฝังแนวคิดที่ไม่ส่งเสริมการเป็นประเทศแห่งประชาธิปไตยอันแท้จริง

ประกาศจุดยืนชัด

อนึ่ง กิจกรรมดังกล่าว พวกพี่ได้มีส่วนร่วม ที่ครั้งหนึ่งได้กระทำการดังกล่าวลงไป ไม่ว่าจะเป็นการบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งถือเป็นการเบียดเบียนเวลา แสดงกิริยามารยาทที่ไม่งาม ตลอดจนกล่าววาจาผรุสวาท ซึ่งเป็นการกระทำที่ข่มขู่เพื่อให้เกิดการเชื่อฟังและเคารพรุ่นพี่ในสาขา มาถึงตรงนี้จึงอยากขอโทษจากใจ


จะมีไม่ภาพแบบนี้อีก

โดยแท้ที่จริงแล้ว เราสามารถกำหนดรูปแบบของกิจกรรมในหลายรูปแบบให้มีความสร้างสรรค์ ให้สมกับสิ่งที่ร่ำเรียนมา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดแห่งการออกแบบ ดังนั้น มาถึงตรงนี้จึงใคร่ขอให้น้องๆ พิจารณายกเลิกกิจกรรมดังกล่าวที่เป็นการลิดรอนสิทธิ เสรีภาพ และพิจารณาคิดรูปแบบกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับสังคมแห่งปัญญาชน ผู้ซึ่งตระหนักถึงความเสมอภาค เท่าเทียมของความเป็นมนุษย์


ความรักต้องไม่เกิดจากการบังคับ

“ความรัก ความศรัทธา ต้องเกิดจากความเคารพซึ่งกันและกัน มิใช่เกิดจากการบังคับขู่เข็ญ”