ชัดเจน เราเที่ยวด้วยกัน เริ่มให้ลงทะเบียน 1 ล้านสิทธิ์

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่ อวันที่ 27 ธ.ค. 2563 เพจสำนักข่าว ก รมประชาสัมพันธ์ เผ ยว่านายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รั ฐมนตรีว่ าการกระทร วงการท่องเที่ยวแ ละกีฬา

จะเปิดให้คนไทยจองสิทธิ์ โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน จำนวน 1 ล้านสิทธิ์ หลังจากเลื่อนการเปิดจองมาตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 63 เนื่องจากพบปัญหาทุจ ริต จากสำรวจพบว่ ามีประชาชนจำนวนมาก

ต้องก ารใช้สิทธิ์จองห้องพัก เพื่อเดิ นทางท่องเที่ยวในเท ศกาลปีใหม่ รว มทั้งเป็นของขวัญปีให ม่สำหรับประชาชน

โดยจะยังคงใช้เงื่ อนไขเดิมทั้งหมด ไม่มีกา รเปลี่ยนแปลง โดยจะเปิ ดให้จองในวันนี้ 28 ธ.ค. ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้ นไป จำกัดจำนวน 1 ล้านสิทธิ์

นอ กจากนี้ยังได้เตรียมนำโครงการ เที่ยวไทยวั ยเก๋า เข้าพิจารณาในที่ปร ะชุมคณะรัฐมนต รี ในวันที่ 29 ธ.ค. นี้ด้วยอีก 1 โค รงการ

สำหรับร ายละเอียดเบื้องต้น เที่ย วไทยวัยเก๋า คื อรัฐฯ จะให้สนับสนุนงบประมาณ 5,000 บาทต่ อคน สำหรับกลุ่มคนอายุ 55-75 ปี

เดินท างท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยว ที่ซื้ อแพ็กเกจทัวร์ราคาไม่ต่ำกว่ า 12,500 บาท ภายใต้ง บประมาณ 5,000 ล้านบาท

อย่ างไรก็ตาม สำหรับใครที่สนใจอยากร่ วมโครงการเราเที่ย วด้วยกัน รีบกดลงทะเบียนเพื่ อรับสิทธิได้เลยจ้า