นายกฯ ขอโทษคนไทย หากแก้ปัญหาไม่ทันใจ ขออภัยด้วย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตาม และต้องบอกว่าตามนั้น ขนาดอเมริกายังแก้ยังไม่จบเลย  ล่าสุด จากสถานการณ์ในประเทศไทยวานนี้ (27 ม.ค.2564) มีผู้ติ ดใหม่ 819 ราย ส่วนใหญ่เป็น การตร วจเชิงรุ กที่สมุทรสาคร ทำให้ยอดสะสมรวม 15,465 ราย

พล.อ.ประยุ ทธ์ จันทร์โอ ชา นาย กรัฐ มนตรีรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวผ่าน PODCAST ในตอนหนึ่งระบุว่า

ฝากความรัก ความคิดถึง ความห่วงใย ไปถึงคนไทยทั่วประเทศ โดยเฉ พาะพี่น้องผู้มีรายได้น้อย เราต้ องอดทนไปสักระยะหนึ่ง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ า สถานการณ์น่าจะดีขึ้นในไ ม่กี่เดือนข้างหน้านี้

ระหว่างนี้เ ราคงต้องร ะมัดระวัง อดท น อดกลั้ น ปฏิบัติตามมา ตรการของเราที่ออกไป ถ้าเราไม่ร่วมมือกัน ตรงนี้

เราโทษกันไปกันมาก็ไม่เกิดการแ ก้ปัญหาอย่างครบวงจร และขอโทษหา กดำเนิ นการทุกอย่างไม่ทั นใจ แต่จะเร่ง รั ดให้มากที่สุด ซึ่งพร้อมรับฟังข้ อเรียกร้องจากทุกกลุ่ม หากเ รื่องใดดำเนิ นการได้จะดำเนิ นการทันที

ข้อมูล จาก ศูนย์ข้อมูล