เปิดตลาดขยับลง ราคาทองล่าสุดวันนี้

เป็นอีกหนึ่วงเรื่องราวที่ชาวโซฌชียลต่างติดตาม ล่าสุด วันที่ 28 มกราคม 2564 สมาคมค้าทองคำรายงาน ราคาทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:22 น.

โดยราคาท องล่าสุดในวันนี้ ได้มีการปรั บลดลงมามา 50 บาท โดยวันนี้ท องคำแท่ง รับซื้ อบาทละ 26,050 ข ายออกบาทละ 26,150 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้ อบาทละ 25,574.92 ข ายออกบ าทละ 26,650 บาท

คำแนะนำสำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เราต้องสังเกตุอะไรบ้ างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ ซึ่งรายละเอียดเห ล่านี้ผู้บริโภคทุกท่า น พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวล าไปซื้อทองตามร้ านทอ งต่างๆ

ซึ่งนอกจากร้านข ายท องต้องติ ดสลากสินค้าถูกต้อ งและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้ อท อง

1 ร้านทองต้องแสดงราคาข ายทองแท่งและทอ งรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้อคื น และมีการแส ดงค่ากำ เหน็ จ ซึ่งค่ากำเห น็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกป ระเภทสินค้าชั ดเจนว่าเป็นส ร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็ นต์ทอ งเท่าไร เช่น 96 .5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เ ซ็นต์  เป็นต้น

4 ที่เนื้อท องคำทุกชิ้ นจะต้องมีโ ลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของท องแต่ละชิ้นให้ชัดเจน