โครงการ คนละครึ่ง ลงทะเบียน เต็มแล้ว

เรียได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซฌชียลและคนทั้งประเทศ ต่างติดตามและออกความคิดเห็น  ล่าสุดต้องบอกว่าเต็มแล้ว สำหรับโครงการ คนละครึ่ง ที่เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ถือเป็นหนึ่งในมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ หาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการที่ภาครั ฐ ร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านผู้ซื้อ 50% และไม่เกิน 150 บาท ต่อคน ต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ

โดยการใช้จ่ายจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ด้วยระบบชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอพฯ เป๋าตัง มีกลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการนี้ทั้งสิ้น 10 ล้านราย ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ และใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน สำหรับ ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรั ฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครั ฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

ความคืบหน้าล่าสุดของโครงการนั้น ผู้ที่สนใจลงทะเบียนในเว็บไซต์ เมื่อกดตรวจสอบสิทธิจะพบว่า จำนวนสิทธิคงเหลือนั้นเป็น 0 แล้ว เท่ากับว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดนี้มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิครบทั้ง 10 ล้านสิทธิเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม แม้คนละครึ่งจะลงทะเบียนเต็มแล้ว ก็ยังเหลือมาตรการอีก 1 มาตรการก็คือ ช้อปดีมีคืน ซึ่งเงื่อนไขในการรับสิทธิโครงการดังกล่าวนั้น จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่ง

สำหรับ วันรับเงินโอนเข้าบัญชีสำหรับร้านค้าคนละครึ่ง ในกรณีที่มีผู้มาใช้จ่ายผ่านแอพฯ เป๋าตังนั้นสามารถแยกออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 เงินส่วนที่ประชาชนชำระ ร้านค้าจะได้รับทุกสิ้นวัน โดยช่วงเวลาการโอนเงินให้ร้านค้าจะทยอยโอน ตั้งแต่ 02.00 น. เป็นต้นไป ไม่เกิน 06.00 น. จะได้ครบทุกร้านค้า

ส่วนที่ 2 เงินส่วนของภาครัฐ ร้านค้าจะได้รับวันทำการถัดไป หากเป็นวันเสาร์อาทิตย์ ก็จะได้รับวันจันทร์ โดยช่วงเวลาที่รับเงินโอนจากภาครัฐ คือ ตั้งแต่ช่วง 17.30 น. เป็นต้นไป จนไม่เกิน 19.00 น.

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิเรียบร้อยแล้ว ต้องไม่ลืมเงื่อนไขของโครงการในการใช้สิทธิสำหรับประชาชน ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 6 เงือนไขหลักๆ ก็คือ

1. รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอพฯ เป๋าตัง

2. จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิคนละครึ่ง ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ

3. ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน

4. ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น

5. ใช้ได้เวลา 06.00 – 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้

6. ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิคนละครึ่ง ของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ