คุ้มค่ากับราคา ร้านชาบู กุมขมับ ลูกค้านั่งตั้งแต่ร้านเปิดยันปิด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโ ซเชี ยลต่าวงติ ดตามและต้ องบอกว่า ถ้ าให้ดี พ ก อีโนไป  2 ซอง

เมื่อไม่นานม านี้คนบนโลกอ อนไลน์ต่ างรวมกันวิพากษ์วิจ ารณ์ กรณีส าวเจ้าของร้านชาบูร้ านหนึ่ง

ซึ่งตั้งกระทู้พั นทิป ร้านชาบู ลูกค้านั่งตั้ง แต่ 6 โมงเย็นถึงเที่ย งคืน อิ่มแล้วไปเดิน ย่อยและก็กลับมากินต่อ

โดยขอคำแนะนำว่ าจะทำอย่างไร จะตั กเตือนลู กค้ าดีหรือไม่ เพร าะร้านเธอเองก็ไม่ได้จำกัดเ วลา

โดยเล่ าว่า ร้านเปิด 18.00 ถึง 00.00 น. ราคา 139 บาท ไม่บ วกเพิ่ม ร้านไม่ได้กำหนดเวล าว่าจะนั่งกี่ชั่วโมง

เอาที่ลูกค้าสบา ยใจและพอใจ ขอแค่ไม่กินเหลือก็พอ แต่เนื่ องด้วยมีลูกค้า 2 คนหนึ่ง จะมากินอ าทิตย์ละ 2 ครั้ง

แต่ลูกค้าจะกลับดึ กมาก อิ่มแล้วไม่ยอมลุก หรือผ ลัดกันลุกไปเดินย่อยแล้วก็กลับมากินต่ออีก เป็นแบบนี้ทุกครั้งที่มา และเป็นมา 6 ครั้งแล้ว

ซึ้งใจที่ลู กค้ามาทานหลายครั้งติ ดต่อกัน ให้ค วามใว้ใจและชอบการบริการของทางร้ านมาก ๆ

แต่จะ ตักเตือนก็กลัวเสียลูกค้า จะปล่อยแบบนี้ก็เสียด ายลูกค้าที่มาต่อคิวกินต่ อ หรือจะให้กำหนดเวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที

แบบร้านอื่น ๆ ก็ทำไม่ได้ เพ ราะลูกค้าบางกลุ่มช อบนั่งกินนาน ๆ แต่ก็ไม่เ กิน 3 ชั่วโมง รบกวนขอคำแนะนำจากพี่ ๆ หน่ อยค่ะ

ภาพจาก สมาชิกเว็บไซต์พันทิปหมายเลข 6134974

ภาพจาก สมาชิกเว็บไซต์พันทิปหมายเลข 6134974

ทั้งนี้ มีค นร่วมแสดงความคิดเห็นจำน วนมาก โดยมีมุมม องแตกต่างกันไป

ด้านหนึ่ งมองว่าลู กค้ามา รย าทแ ย่มากที่นั่งทานนานขน าดนั้น นั่งยาวถึงเที่ยงคื นยังไม่น่าเก ลียดเท่าลุกไปเดิ นย่อยแล้วกลับมานั่งท านต่อ

โดยตรงนี้ต้ องรู้จักพอและเห็นใจทางร้านบ้าง ไม่ใช่เห็ นแก่ความคุ้มค่ าของตัวเอง อีกทั้งราค าก็ไม่ได้แพง เพี ยงแค่ 139 บาทเท่านั้น

หากลู กค้าทำแบบนี้กันหมด ร้านก็คงเ จ๊ง เพราะทั้งคื นได้เงินแค่ไม่กี่บ าทเท่านั้น ถึงทางร้านจะไม่กำ ห นดเวลาก็ควรมีจิต สำนึก

อีกด้ านมองว่า ทางร้านไม่มีสิ ท ธิ์ไปตั กเตือ นลูกค้า เพราะลูกค้าไม่ได้ทำอะไรผิ ด

เนื่องจากร้านไม่ได้กำหนดก ฎกติกา จะมาคาดหวังศีลธรรมจริยธ รรม จากลูกค้าไม่ได้ เขาไม่ได้ทำอะไรผิ ด

ถ้าทา งร้านไม่โอเคก็ควรกำหนดเวล าการท านให้ชัดเจน

ขอบคุ ณข้อมูลจาก ส มาชิกเว็ บไซ ต์พันทิ ปหมายเล ข 6134974