ปล่อยกู้ด่วน 5 หมื่น สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับผู้มีบ้ตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คุณสมบัติผู้กู้

เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ

สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

มีการประกอบอาชีพ

มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

วงเงินกู้ 50000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี หลักประกัน ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บสย.เป็นหลักประกันเงินกู้

ค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย ถ้ามี

รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

ขอขอบคุณ ธนาคารออมสิน