ผู้ว่าฯกาญจน์ โทรสาร ถึง 14 หน่วยงาน รับมือพายุไต้ฝุ่น โมลาเบ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซฌชียลต่างติดตามและออกความคิดเห็น บอกกได้เลยว่า หลายพื่นที่ก็จ้องเตรียมตัว ล่าสุด วันนี้ 29 ตุลาคม 2563   นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้อำนวยการจังหวัด มีโทรสารในราชการกองอำนวยการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ด่วนที่สุดที่ กจ (กปภจ)/0021/ว35 ถึง ผู้บัญชาการมณฑลทห ารบกที่ 17/ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี/นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 8/ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธร รมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี/ผู้อำนวยการสำนักงานจ้าท่าภูมิภาค สาขากาญจนบุรี/ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี/เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี/ประมงจังหวัดกาญจนบุรี /นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

โทรสารด่วนฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยก รมอุตุนิยมได้มีประกาศฉบับที่ 6 (248/2563) ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 05.00 น. แจ้งว่า พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” (ระดับ5) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากทางด้านตะวันออกของเมืองบินห์ดินห์ ประเทศเวียดนาม ประมาณ 120 กิโลเมตร มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 155 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในเช้วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโชนร้อน(พายุระดับ 3 ) ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเป็นบริเวณกว้างและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในช่วงวันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรง โดยจังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 อาจทำให้ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง และดินโคลนถล่ม ซึ่งต้องเฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ผลกระทบจาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง และดินโคลนถล่ม ซึ่งจะมีผลกระทบระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 จึงให้ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการดังนี้

1.ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชก าร เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนตกสะสม โดยพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ชุมชนเมือง อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง พื้นที่ลาดเชิงเขาอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ด่วนที่สุด ที่ กจ 0021/ว21 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

2. เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนเผชิญเหตุรวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน บรรเทาภัย อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

3.ให้อำเภอแจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ดำเนินการตามข้อสั่งการข้างตันด้วย และหากมีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวแล้ว ให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นที่ต้องอพยพ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และดำเนินการอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย

4.ให้อำเภอรายงานการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และการหากเกิดสถานการณ์ขึ้นให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือเบื้องตัน ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ทราบภายใน 24ชั่วโมง ทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ( 034-515998)-(034-516795) และทางแอปพลิเคชั่น LINE รายงานสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี