รับซื้อเหรียญ หนึ่งบาทรุ่นเก่า ให้สูงสุดเหรียญละ 100,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่อ งราวที่ชาวโซเชีย ลต่างติ ดตามและต้อวงบอกว่า หากันให้ไวเลย

ล่าสุด เรียกได้ว่าทำโลกออนไลน์เข้ามาแ สดงควา มเห็นกันเป็นจำนวนม ากมาย

โดย หลังเพ จเฟซบุ๊ก รับซื้ อเหรียญเก่าทุกชนิด ราค าดีที่สุดโทร 0840721303 ได้มีการโพ สต์รูปภาพพร้อมทั้งระบุข้ อความเอาไว้ว่า

รับซื้ อจริง รับซื้ อเหรียญ 1 บ าท ตราแผ่นดิน ปี 2505 ราคาเห รียญละ100,000บาท (หนึ่งแ สนบาท) รับเฉพาะที่ยอดเ จดีย์ชี้ไปที่ ย เท่านั้น

ดูชัดๆ

ขอบคุ ณที่มาจาก รับซื้ อเหรียญเก่าทุ กชนิดราคาดีที่สุ ดโทร 0840721303