ลงเยอะลงหนักรับปีใหม่ ราคาทองคำ วันนี้ 29 ธ.ค. 63

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ ชาวโวเชี ยลต่างติ ดตามและต้องบอกว่า วันนลงเยอะเลย

ล่าสุดเรียกได้ว่าผันผวนไม่หยุดเ ลย สำหรบรา คาท องคำบ้านเราทุกวันนี้ราคาทองประจำวันที่ 29 ธ.ค. 63 ราคาทอ ง ครั้งที่ 1 เวลา 9.25 น.

ราคาเปิดตัวขยั บลดลง 150 บาท เป็นประวัติศาสตร์ ประจำสัปดาห์เลยก็ว่าได้

ท องคำแท่ง ข ายออกบาทละ 27,650.00 บาท ท องคำแท่ง รับซื้ อบาทละ 26,750.00 บาท

ทองรูปพรรณ ขา ยออกบา ทละ 27,250.00บาท ท องรูปพรรณ รับซื้ อบาทละ 26,166.16 บาท

ซึ่งวันนี้ เราได้นำราคาท องย้อนหลังของ 6 ปีของรั ฐบาลมาฝากให้กันว่า แต่ละปี มีร าคาขึ้นที่สูงที่สุดอยู่เท่าไร

พ.ศ.2558 บาทละ 18,834 บาท

พ.ศ.2559 บาทละ 20,874 บาท

พ.ศ.2560 บาทละ 20,226 บาท

พ.ศ.2561 บาทละ 19,447 บาท

พ.ศ.2562 บาทละ 21,276 บาท

พ.ศ.2563 บาทละ 30,800 บาท

โยก่อนทำการซื้ อข ายทอ งควรคำนึงถึง 5ข้อต่อไปนี้

1. ทองจะต้องมียี่ห้อ ท องคำแต่ละร้านจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองที่ต่างกัน การเลือก  ซื้ อท อง จากร้านที่น่าเชื่อถือ เช่นห้างทอ งชื่อดัง จะเป็นขั้นแรกที่บอกถึงคุณภาพทอ งคำในมือคุณได้

 และสิ่งที่สำคัญที่สุ ด ทั้งทองรูปพรร ณหากเลือกทอ งที่มีตราประทับ บอกที่มาที่ไป ของทอ งได้ ก็จะน่าเชื่อถือมากกว่าทองคำที่มี่ตราประทับ เพราะการนำไปข ายต่อ หากทางร้านรู้ที่ม าที่ไป ก็จะช่วยให้ข ายได้ง่ายขึ้น

2. มีการชั่งน้ำหนักที่ชั ดเจน ร้านที่ดีจะต้องชั่ งน้ำหนักทองให้เห็น เพราะทองแต่ละแบบน้ำหนักต่างกัน  เช่น ทอง 96.50% จะมีน้ำ หนัก 1 บาท

 ทางร้านจะต้องมีเครื่ องที่สาม ารถบอกได้ว่าทองที่ขายนั้ นมีน้ำหนักที่เท่าไหร่ เพื่ อจะได้ข้อมูลที่ชัดเจน

3. มีใบรับประกัน การซื้ อทอง เหมือนซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูงทั่วไป หากไม่มีใบรั บประกันสินค้ าก็จะไม่สามารถบอกหรือการันตีได้ว่าทองที่ซื้ อมานั้นมาจากร้านไหน

 อาจจะถูกตัดร าคาได้เช่นกัน ดังนั้นตั้งแต่ซื้ อทอง ต อนแรกจะต้องมีใบรับประกันเพื่อเป็นเครื่อ งยืนยัน

4. ทองสวยงา มและทองสำหรับนำมาขา ย  การซื้ อทอง สำหรับนำมาขายนั้นจะ ต้ องรู้ว่าความสวยงาม ลวดลา ยของทอง 

อาจจะมีผ ลต่อค่ากำเหน็จ ซึ่งเมื่อขาย่อราคาที่ทางร้านจะต้องหั กเป็นค่ากำเหน็จอยู่ที่ 1,000 บาท เป็นต้นไ ป 

หรือหากมีงบมากก็ควรซื้ อท องคำแท่งมาสะส มน่าจะดีกว่า เมื่อขายต่อก็จะได้ ร าคาที่มากกว่า

5. การเก็บรักษา  สำหรับทอง คำแท่งที่ซื้ อมานั้นทางร้านควรมี ตัวล็อคพล าสติกมาให้ด้วย

 เพื่อไม่ให้ทองในกล่องต้องเค ลื่อนไหวมากเนื่องจากอาจจะสึ กหลอได้ ส่งผลให้มีเสียร าคา

 ส่วนทอ งคำรูปพรรณนั้นหากต้องการซื้ อมาเพื่อเก็ งกำไร ก็ไม่ควรนำมาสวมบ่ อย ๆ เช่นกัน

ก่อนหยุดยาวยังไงขอให้ทุกท่านจมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงไม่มีคว่าจน นะครับรวยๆๆๆ  Admin D