อัจฉริยะ เดินหน้าสอบสวนเอาผิด ลุงพล

เป็นอีกหนึ่งเรืื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตาม และต้องบอกว่า บันเทิงไปแล้ว พญานาคเป็นสัตว์ที่เรียกได้ว่า ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ควรไปยุ่งเกียวครับ ล่าสุดวันที่ 29 ม.ค. ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย ากรธรร มชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน ร้องทุ กข์กล่าวโท ษให้ตำรวจ ปทส.ดำเ นินค ดีเกี่ยวกับการฟอ กเงิน กับ นายไชย์พล วิภา หรือ ลุงพล

กร ณีบุกรุกป่าสงวนฯ ก่อ สร้างวั งพญาน าค และยังขอให้ดำเนินค ดีในกรณี นักการเมือง รวมถึ งแม่ของน ายธนาธ ร จึงรุ่งเรื องกิจ ประธานคณะก้า วหน้า ซึ่งถู กกล่าวหาว่า บุกรุกที่ดินรั ฐในจังหวัดรา ชบุรี พร้อมนำหลั กฐา นเป็นคลิ ปวิดีโอ มามอบพนักงานสอบสวน

นายอัจฉริยะ กล่าวว่า วันนี้เดินทางมาขอให้ บก.ปทส. ดำเนินคดีกับ นายทวี ไกรคุปต์ และ นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.พรรคพลังประชารั ฐ ซึ่งทั้งสองคนถูกกล่าวหาว่า บุกรุ กที่ดินในจังหวัดราชบุรี

รวมถึงให้ดำเนินคดีเดียวกันกับแม่ของนายธนาธร จึงรุ่ง เรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ซึ่งถูกกล่า วหาว่า บุกรุกที่ดินรัฐในจังหวัดราชบุรี ใน ความ ผิ ดเกี่ยวกับฟอกเงินเพิ่มเติม

พร้อมให้ดำเนินค ด ีเกี่ยวกับการฟอ กเงิน กรณีที่ นายไชย์พล วิภา หรือ ลุงพล ถูกดำเนินคด  ีบุกรุกป่าสงวนฯ ก่อสร้างวังพญานาค และอายัดบัญ ชีของนายไชย์พล เนื่องจากควา ม ผิ ดตามพร ะราชบัญญัติป่าสงวนฯ ถือเป็น 1 ในมูลฐานการฟอnกเงิน

ซึ่งตนมีข้อมูลเส้นทางการเงินที่เกี่ ยวกับข้องกับ การโยกย้ายถ่ายเทเงินในอีกหลายบั ญชี ที่ผิ ดปก ติในการทำธุรกร รมทางการเงิน จาก จ.มุกดาหาร ไป จ.สกลนคร

นายอัจฉริยะ กล่าวต่อว่า พร้ อมกันนี้ได้ขอให้ดำเนินคด ีกับพระอาจารย์พล ที่สนับสนุนให้นายไชย์พล ก่อสร้างพญานาค เนื่องจากพระอาจารย์พล มีพฤติกรรมในการจัดห าช่างและควบคุมกา รก่อสร้าง จึงเข้าข่ายในการสนับสนุนให้บุกรุกป่าฯ ด้วย

ส่วนความคื บหน้าคด ีน้องชมพู่ ตนยังยืนยันว่า ให้คอยจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เนื่องจากตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพย านหลักฐาน เพื่อให้ผู้กระทำความผิดไม่มีโอกาสได้ต่อสู้คดี

ขณะที่ พ.ต.อ.กฤษณะ สุขสมบูรณ์ รองผู้บังคั บการ บก.ปทส. กล่าวว่าเบื้องต้น รับเรื่องดังกล่าวไว้ก่อน จากนั้ นจะต้องตร วจสอบ พย านหลั กฐา นว่าเข้าข่ายความผิ ดพ.ร.บ.ฟอ กเงินตามที่มีการร้องทุกข์หรือไม่

หากพบว่าเข้าข่ายก็จะทำการสอบสวนดำเนินคด ีและแจ้งข้อหาเพิ่มต่อไป ซึ่งในกรณีที่มีการร้องทุกข์แบ่งเป็น 2 พื้นที่ มีการมอบห มายให้ พ.ต.อ.ธณัชชนม์ เก่งกสิกิจ ผกก.3 บก.ปทส. และ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.5.บก.ปทส. เป็นผู้ดูแลคด ีของแต่ละท้องที่ต่อไป

ทั้งนี้ อัจฉริยะ เดินหน้าร้องทุกข์กล่าวโ ทษ สอบสวนเอาผิ ดลุงพล ข้อหาร่วมกันฟอ กเงิน ก่อสร้างรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ ร้อง ปทส. อายัดเงินทั้งหมดไว้ก่อน พร้อมกล่าวโท ษ พระพล วัดดานพระอินทร์ ฐานเป็นผู้สนับสนุน