ขนส่ง จ่อ ออกระเบียบใหม่ ใบขับขี่บิ๊กไบค์

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตาม  ซึ่งบอกเลยว่า แค่ อบรมย์ ก็ 2วันแล้วเนี้ยะ ข้อ ส อบ ก็ปาไป 120 ข้อ ล่าสุด  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทร วงคมนาคม เรื่องการขอ และการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับภายใน 120 วัน หรือราววันที่20 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสาระสำคัญ คือ การออกใบรับรองแพทย์ประกอบการขอรับใบอนุญาตขับรถหรือขอใบขับขี่ และกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง หรือบิ๊กไบก์ ต้องผ่านการอบร มและทดสอบเพิ่มเติม

กิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงคมนาคม เรื่องการขอ และการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563

นายยงยุ ทธ นาคแดง รองอธิบดีกร มการขนส่งทางบก กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับแพทยสภาเพื่อจัดทำรายละเอียด ให้สอดรับกับกฎกระทรวง โดยใบรับรองแพทย์ที่จะนำมายื่นขอใบอนุญาตขับรถต้องแสดงว่าไม่มีโร คประจำตัว หรือไม่มีสภาวะของ โ รคที่อาจเป็นอั นตร ายขณะขับรถ หรือไม่มีอาการผิ ดปกติทางจิต หรือไม่มีโรคที่ไม่เหมาะสมกับการขับรถ โดยจะเพิ่มโร คต้องห้าม อาทิ ลมชัก,เบาหวาน, ความดัน, โ อารมณ์สองขั้ว ออทิสติก หรือตัวเตี้ยผิดปกติ 90 เซนติเมตร ไปด้วย 

โดยหลังก ฎหม ายมีผลบังคั บใช้ แพทย์ที่ต้องออกใบรับรองแพทย์ต้องประเมินสภาพทางด้านร่างกายของผู้ขอใบรับรองแพทย์และเชื่อมโยงข้อมูลกับกร มการขนส่งทางบก โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะใช้กับรถทุกประเภทที่มารับใบขับขี่ โดยอาจให้นำใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าเหมาะสมกับการขับรถอย่างปลอดภัยมาแสดงเพิ่มเติม

แต่หากเจ้าหน้าที่จะประเมินความพร้อมด้านร่างกายของผู้ขอหรือขอต่อใบขับขี่ ถ้าสังเกตหรือประเมินแล้วพบว่ามีสภาวะด้านร่างกายไม่พร้อม หรือมีความเสี่ยงต่ออั นตร ายในการขับรถจะนำบุคคลนั้นไปทดสอบการขับรถเพิ่มเติม เพื่อคัดกรองอย่างเข้มข้น

โดยก่อนหน้านี้ กร มการขนส่งทางบกกำหนด 5 โรคต้องห้ามได้แก่ เท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม, วัณโ รคในระยะ กระจ ายเชื้อ, โ รคเรื้อน, โ รคพิษสุราเรื้อรัง และโรค ติดยๅเส พติ ด   ส่วนอีกกรณีสำหรับผู้ขับรถบิ๊กไบก์หลังกฎ หม ายมีผลบังคับใช้ กลุ่มนี้ต้องเข้าสอบใบขับขี่เฉพาะทางด้วย