ผันผวนต่อเนื่องส่งท้าปีก่อนวันหยุด ราคาทองวันนี้ 30 ธ.ค. 63

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชีย ลต่างติ ดตา มและต้องบอกว่า ปั่ นกันมาตั้งแต่ต้นปี  สำหรับวงการนี้

โดยที่  ขึ้นๆ ลงๆ ผั นผวนอย่างต่อเนื่องเลยก็ว่าได้ สำหรับราคาท องคำบ่านเรา ล่าสุด ราคาท องวันนี้ 30/12/63 –

สมาคมค้าท องคำ รายงานราคาท องวันนี้ ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ราคาทองล่าสุด

 

น้ำหนักทองรูปพรรณ น้ำหนักทอ งเป็นหนึ่งในขั้นตอนมาตรฐานที่ผู้ข ายท องจะต้องชั่งน้ำหนักท องให้ผู้ซื้อดู

และถ้ามีการออกใบรับประกัน ก็จะต้องบันทึกน้ำหนักลงใบรับประกันด้วย โดยน้ำหนักที่ปรากฏบนตาชั่งจะมีหน่วยเป็นกรัม

โดยมาตรฐ านของทองรูปพรรณ 1 บาท จะต้องหนักไม่น้อยกว่า 15.16 กรัม

ส่วนน้ำหนักที่น้อยกว่าก็มี ทอ งครึ่งสลึง (หนัก 1.89 กรัม), 1 สลึง (หนัก 3.79 กรัม), 2 สลึง (หนัก 7.58 กรัม), 3 สลึง (หนัก 11.37 กรัม)

น้ำห นักที่เป็น กรัม จะถูกนำมาคิดราคา ทั้งราคาขา ยออก และราคารับซื้อคืน ดังนั้นควรตร วจสอบน้ำหนักทอ งด้วยการชั่งทุกครั้ง

เพื่อดูว่าน้ำหนักท องที่จะซื้อนั้นครบถ้วนหรือไม่ โดยร้านทอ งจะมีการติดป้ายหรือบอกน้ำหนักท องอย่างชัดเจนอยู่แล้วที่ชิ้นทอง และต้องมีการชั่งน้ำหนักท องให้ดูก่อน

ลายทองรูปพรรณ ความแข็งแรงของสร้อยท อง นอกจากน้ำหนักท องหรือเนื้อทองที่มาก ทำให้ทองเส้นหนาแล้ว ส่วนหนึ่งความทนทานก็มาจาก ลวดลายทอง

โดยลายสร้อยท องที่ท อแน่นๆ เช่น ลายเปีย, ลายสี่เสา, ลายหกเสา,ลายกระดูกงู ล ายเบนซ์  ลายซีตรอง จะแข็งแรง ทนทาน

ส่วนลายส ร้อยทองที่บาง โปร่ง หรื อมีลักษณ ะเป็น ห่วงกลมคล้อ งต่อๆ กัน จะมีโอกาสที่จะขาดชำรุดได้ง่ายกว่า เช่น ลา ยประคำคั่นโซ่ ลายไข่ปลา ล ายปล้องอ้อย ลายโซ่  ลา ยทาโร่ ลายฟิชโช่ที่ มีความโปร่ งบาง เป็นต้น

ค่ากำเหน็จ นอกจาก ลายทองจะมีส่วนสำคัญต่อความแข็งแร ง ทนทานแล้ว ยังมี ผลต่อค่า แรงหรือค่ากำเหน็จด้วย ทองรูปพรรณ เช่น สร้อยทอง ที่นำหนักเท่ากัน

แต่ลายต่างกัน  ก็สามารถมีค่ากำเหน็จที่ต่างกันได้ อย่างสร้อย คอหรือสร้อยข้อมือ ที่มีมากกว่า 1 ลายในเส้นเดียว

หรือลายที่มีร ะย้า ตุ้งติ้ง จะมีขั้นต อนการ ผลิตที่มากกว่า แล ะมีค่าแรงหรือ  ค่ากำ เหน็จแ พงกว่าแบบ ลายเดียวตลอดทั้งเส้น

คุณภาพของท องรูปพรรณ ควรตรวจสอบ ตำ ห นิหรือรอยชำรุดชำรุดว่ามีอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ บริเวณที่มีโอกาสชำรุดแต กหั กง่ายก็คือตา มข้อต่อ และตะขอ

ความเห มาะสมกับพฤ ติกรร มการใส่ท องของเรา บางคนใส่สร้อยทอ งตลอดทั้งวันโดยไม่ถ อด

 

ทั้งใส่อ าบน้ำหรือใส่นอน ทอ งบางลายที่มีมุมเหลี่ยม เช่น ลายสี่เสา หรือเป็นตุ่มๆ ขึ้นมาอย่างลายดอกพิกุ ล บางท่านใส่แล้วเห ลี่ยมมุมบาด

หรือลายตุ่ มๆ ทำให้ไม่สบ ายคอห ากจะใส่ตลอดเวลาทั้งตอ นนอน ก็อาจจะต้องเลื อกแบบที่มีความเส้นกลมเรี ยบขึ้น

ไม่มีเหลี่ยมมุมมาก อย่างลา ยหกเสา หรือลายผ่าหว าย เป็นต้น หรือบางท่านที่ใส่ๆ ถอดๆ ก็ควรเลือกแบบที่มีควา มยาวมากพอที่จ ะสวมใส่แล ะถอดออกทา งศรีษะได้โดยไม่ต้ องบิดตะขออ อก

เพร าะการบิดตะข อบ่อยๆ อ าจจะทำให้ตะข อหักชำรุดไ ด้

การขาย คืนทองรูปพรรณ หลายค นมีปัญหาเมื่อนำสร้อยท องไปขา ยแ ล้วไม่ได้ราค าตามที่ต้องการ

โดนหักเยอะ โด นกดราค าบ้าง ซึ่งการรับซื้อคืน ท องรูปพรรณนั้น ถึงแม้น้ำหนักจะครบเต็มจำนวนแ ล้วก็ตาม แต่ หากไปข ายคืนต่างร้าน คนละร้านกับตอนที่ไปซื้อมา

ก็อาจจะ โดนหักราคา ยิ่งกรณีที่เป็นร้านทอ งราย ย่อย อาจจะบวกเพิ่มค่าขนส่ง  ที่ต้องนำทองรูปพรรณขายคื นร้านทองรายใหญ่

ดังนั้นการขายคื นทองรูปพรร ณจะหักราคารับซื้ อคืนมากกว่าทองคำแท่ง

การลงทุนทองรูปพรรณ ห ลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับซื้ อท องเก็บเพื่อเก็งกำไร

โดยมองว่าการซื้อท องรูปพรรณ จ ะขา ยได้ราคา ดี ซึ่งค วามจริงก็สามาร ถทำกำไรได้

แต่กำไรจากการขายท องรูปพรรณนั้นอาจไม่ได้มากอย่างที่คิด เพราะอย่างที่รู้กันว่ าจะต้องเสี ยค่ากำเหน็จทั้งตอนซื้อและตอนข ายก็มีการหักราคามากกว่าท องคำแท่ง

รวมถึงการโดนหั กกรณีน้ำหนักท องไม่เต็มอันเกิดจากการสึกหรอจากการใช้งานด้วย ทำให้ส่วนใ หญ่แล้วไม่ค่อยนิยมซื้ อเพื่อการลงทุนเท่าไหร่นัก ดังนั้ นหากต้องการซื้ อท องเพื่อเก็งกำไรควรซื้  อ

ท องคำแท่ งจะดีกว่า เพราะค่า บล็อค(ค่า แรง) ขอ งท อ  งคำแท่งถูกก ว่าค่ากำเ หน็จของทองรูปพ รรณ และไม่ค่อยโดนหั กค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าไหร่

ร้านทองม าตรฐาน แม้สมัยนี้จะมีช่ องทางการซื้ อท องที่สะดวกสบา ยอย่างการซื้อทองอ อนไลน์

แต่ก็มีข้อคว รระวังเรื่ องของความปลอดภั ยในการจัดส่ง และคุณภาพของท องที่ซื้อว่าเป็นท องแท้หรือท องปลอม

ซึ่งควรเลือกซื้ อกับร้านท องที่เป็นสมาชิก ของสมาคมค้าท องคำแห่งประเ ทศไทย

และยี่ห้อผู้ผลิตท องที่ผ่านการตร วจสอ บคุณภาพแล ะได้รับการรับรองม าตรฐ านจากสคบ.

สามา รถ ดูรายชื่อผู้ผ ลิต ท องที่ผ่ านการตรวจสอ บม าตฐานได้ที่ เว็บไ ซต์สมาคมค้าทอ งคำที่นี่

ซึ่งร้านท องค้าปลีกส่วนมากก็จะไม่ได้ขายท องยี่ห้อเดียวกับชื่ อร้านตัวเอง จะเป็นการซื้ อมาจากผู้ค้าส่งหรือผู้ผลิตอี กทอดหนึ่ง

นอกจากนี้ร้านท องที่ดีควรมีการ ประกาศ ราคาทองที่หน้าร้าน ที่ถาดโชว์ทองและที่ชิ้นท องควรมีติ ดป้ าย แ จ้งน้ำหนักท อง ประเภทท องคำ เปอร์เซ็ นต์ท อง อย่ างชัดเจน