สาวสิงห์บุรี อวด เลขธูปไอ้ไข่

เป็นอีกอีกหผนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 ผู้สื่ อข่าวร ายงาน ที่วัดสนา มชัย อ.เมือง จ.อ่ างทอง พ บชาวบ้านและนั กท่องเ ที่ยว ยังคงเดินทางแห่ข อโชคล าภ กราบไหว้ขอ พ ร แก้บนหลั งสมใจปรารถ นา พร้อ มส่องตัวเลข

โกดย พบ หญิงส าวชาวสิ งห์บุรี วัย 42 ปี กล่าว เมื่อง วดที่ผ่านมาได้เลขจ ากไอ้ไข่ไปถูกร างวัล 2 ตั วล่าง จึงมาทำการ แก้บนพร้อมเสี่ ยงทายจุดธู ปได้เลข 304

 

คนเย อะมา ก

ซึ่งกร ะแสความเชื่อ ความศรัทธาไอ้ไข่วั ดสนามชัย เล ขปลายประทัด ที่ไอ้ไข่ ถูกมาแล้ว โด ยแต่ละ วัน มีชาวบ้าน นัก ท่องเที่ยว เดินทางม ากราบไหว้

ด้วยความศรัทธา หลังสมดังใจปรารถนา นำรูปไก่ชน ชุดทหาร หนั งสติ๊ก ของเล่ นต่างๆ พร้อ มกับการจุดประทัดแก้บน เสี ยงดังกึ กก้อ งตลอดทั้งวัน

 

เป็นค วามเชื่อส่วนบุคคลโป รดใช้วิจ ารณญ าณ

ชุดทหารแ ก้บนเ พียบ

ดูชั ดๆ

อย่า งไรก็ตามวั นนี้สี่โมงเย็ นให้ทุกท่ านสมหวังนะครับ