อาหารที่ปรุงจากขยะที่ไม่มีค่า เลี้ยงปากท้องคนยากจน

เป้นอีกหนึ่งเรือ่งราวที่ชาวโซเชีย ลต่างติ ดตามและต้องขอบอกว่าโชคดีที่ไทยเรา ยังผลิ ตของกินกันเองได้ไม่เหมือนประเทศอื่น

ล่าสุดซึ่งเรื่องราวที่เรานำม าฝากเพื่อน ๆ ในวั นี้เป็นเรื่องขอ งอาหารที่เก็บม าจากกองขยะ  ที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นเ ศษอาหารที่เหลือจากร้านอาหาร

โดยเศษอาหารที่เหลือจะถูกทำความส ะอาดใหม่ และเอามารีไซเคิลด้วยกา รกรรมวิธีต่าง ๆ ทั้งผัด ทอด ต้ม และปรุง รสใหม่อีกครั้ง เพื่อให้มีรสชาติพร้อมรับประทาน

เชื่อว่าหลายคนเค ยได้ยินคำว่า ปั๊ กปั๊ ก  มาบ้างแล้ว และประชาชนมากกว่ า 1 ใน 4

ของประเทศฟิลิ ปปินส์มีฐ านะยากจน และมีรายได้อยู่ที่เดือนล ะแค่ 5,500 บาทเท่านั้uเอง

และความเหลื่อมล้ำของฐ านะก็ค่อย ๆ ทวีคูณและเพิ่ มขึ้นทุกวัน คนยากรว ยก็รวยขึ้น

ส่วนคนยากจนก็เพิ่ มขึ้นทุกวันเช่น จนก ลายเป็นปัญหาที่ยากเกิ นจะแก้ไขได้

อาห ารปั๊กปั๊ก จะทำมาจา กเนื้อไก่มากกว่าห มู เนื่องจากหมูมีไขมั นเยอะและอาจติ ดโรค เศษอาหารที่ได้มาต้องคั ดแยกก่อนเสมอ

เพื่อเอาส่ วนที่กินไม่ได้ทิ้ง จนบางค รั้งก็มีแค่ก ระดูกเ ท่านั้u

 

เมื่อได้เศษกระดู กเศษเนื้อสัตว์ที่คัดแ ยกได้มาแล้ว ก็จะนำม าแบ่งใส่ถุงข ๅยถุงละ 10 กิโลกรั ม ราคา 80 บาท

และยังมีถุ งเล็ก ๆ ถุงละ 10-20 บาท ที่แบ่งขๅยเพื่อให้ค นที่มีเงินไม่พอซื้อได้มีอ าหารกิน

สื่อต่างประเท ศได้ลงพื้นที่ไปดูขั้นต อนของการปรุ งอาหาร โดยจะเริ่ มจากทำความสะอา ดกระดูกและเนื้ อสัตว์ที่คั ดแยกไว้

ด้วยการล้ างน้ำ เปล่า 4-5 ครั้ง ห รือดูจนกว่ าน้ำจะล้างเศ ษดินได้หมด ห ลังจ ากนั้นแ ม่ค้าก็จะเริ่มทำขั้นตอนการป รุง

 

แม่ค้าจะตั้งเตาและเจี ยวหอมแดงในน้ำมัน จากนั้ นใส่กระดู กและเนื้อสัตว์ที่ล้า งสะอาดแล้วลงไป โรยเก ลือเล็กน้อย

และผสมซอสมะเขื อเทศ เพื่อช่วยให้รสชา ติอร่อยขึ้น และก ลบกลิ่นไม่พึงประส งค์จากกองเศษขยะ

อาหารที่ผ่านกองขย ะมาแล้วแน่นอนว่าจะไม่สะอาด หากแม่ค้าป รุงอาหารไม่ถูกวิ ธีก็อาจจะท้องร่วงหรือป่ว ຍได้เลย เด็ก 1 ใน 3

จากฟิลิปปินส์ต้องเผชิญห น้ากับภาวะข าดแคลนอาหาร และข าดสารอาหาร

รั ฐบาลได้ออกมา เตือนว่า ปั๊กปั๊ก เป็นอาห รที่มีอั นตร ายต่อสุขภาพเด็กเป็นอย่างมาก

แต่สุดท้ายเด็กเหล่านั้น ก็ไม่ได้รับการช่วยเ หลือที่ดีพอ หลายคนต้องกิ นอยู่เหมือนเดิม เพื่อให้มีชีวิ ตรอดต่อไป