แวะเติมน้ำมัน ผ่านเป็นต้องแวะถ่ายรูป

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยลต่างติ ดตาม และ ต้ อง บอกว่า ใก ล้สิ้น ปีแล้ว

ล่าสุด เรีย กได้ว่าปีนี้หล ายๆคนอาจไ ม่ได้เดินทาง กลับบ้า นเกิด จากสถ านการ ณ์ C V 1 9

ที่กำลังแพ ร่กร ะจายไปในห ลายจังหวัดในขณะนี้  และหลาย ๆคนจากที่ไม่ได้กลับบ้ านมานานก็เลือกตัดสินใจเดินท างกลับ

 และวั นนี้เรามีพิ กั ดถ่ายรูปสวยๆสำหรับหล ายๆท่านที่เดินทางเหนื่ อย ล้า อยากพักรถ เชื่อว่าถ้าใค รเดินทางกลับทางอิสานจะต้องผ่านเส้นนี้อย่างแน่นอน

เมื่อวันที่ 30 ธัน วาคม เพจ เครือสห พัฒน์-แหลมฉบัง-ชลบุรี ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ผ่านเป็ นต้องแวะถ่ ายรูป ปตท.กบินบุรี ไฟส วย

 

ไม่ใช่ แ ค่แ วะเติม น้ำ มัน มีที่ให้ถ่ายรูปส วยๆ

พิกั ด ปตท.กบิน ทร์บุรี จังห วัดปราจี นบุรี

 

ส วยงามจริงๆ

เรียกได้ว่าเ อาใจคนเดินทาง ได้ พักรถแถ มได้ผ่อนค ลายถ่ายรูปส วยๆ