เตือนด่วน ยื่นภาษี วันนี้ วันสุดท้าย

เมื่อวันนี้ 31 สิงหาคม 2563 เป็นวันครบกำหนดวันสุดท้าย หลังกระทรวงการคลังมีประกาศเลื่อนกำหนดเวลายื่นแบบฯ และชำระภาษีปี 2562 ซึ่งบุคคลใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการยื่นเสียภาษียังสามารถทำได้ภายในวันนี้ โดยเดินทางไปยื่นแบบกระดาษที่สำนักงานสรรพากรในแต่ละสาขา หรือสามารถยื่นได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ www.rd.go.th

สำหรับวิธียื่นภาษีออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้

ทั้งนี้ หากบุคคลใดยื่นภาษีช้าเกินกำหนด จะมีบ ทลงโท ษตามกฎหมาย ดังนี้

1. บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 หรือยื่นแบบฯ เกินกำหนดเวลา (ปกติคือวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี)

– ต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร แต่สามารถขอลดค่าปรับได้

2. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 /91 ผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ

– หากท่านมิได้ชำระเงินภาษีภายในวันที่กำหนด ถือว่ามิได้ยื่นแบบฯ ท่านต้องไปยื่นแบบฯ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา และชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามข้อ 1.

3. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เกินกำหนดเวลา

– กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามข้อ 1.

– กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระค่าปรับตามข้อ 1. เพียงอย่างเดียว

4. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพิ่มเติมภายหลังกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ

– กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ

– กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มและค่าปรับ

5. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ขอผ่อนชำระเงินภาษี

– หากท่านมิได้ชำระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในกำหนดเวลา จะหมดสิทธิ์การผ่อนชำระ และต้องชำระภาษีอากรที่ค้างอยู่ทั้งหมด โดยต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ

นอกจากนี้ หากบุคคลใดจงใจแจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้ อโ ก ง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโท ษจำตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000-200,000 บาท

และหากเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโท ษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขอบคุณ สยามสตรีท