โอนแล้ววันนี้ เปิด กลุ่มที่ 2 ที่ได้รับ 15000

ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ถือสิทธิ์ประกันตน วันนี้ 31 สิงหาคม ประกันสังคมจะมีการจ่ายเงินเยียวยๅ 15,000 บาท แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 งวดที่ 2 โดยเป็นคนที่รับเงินจากธนาคารอื่น ที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย

โดยเงินช่วยเหลือเยียวยๅกลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33 รับเงิน 15,000 บาท เงื่อนไขคือ จะต้องเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 33 จ่ายสมทบไม่ถึง 6 เดือน และไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยๅจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยๅอื่นมาก่อนเช่น เราไม่ทิ้งกัน , เยียวยๅเกษตรกร , กลุ่มเปราะบาง หรือเป็นข้าราชการ เป็นต้น

ทั้งนี้ คุณสมบัติผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยๅตามโครงการฯ ดังกล่าว คือ

1.จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสัญชาติไทย

2.อยู่ในกิจการที่ได้รับผลกระทบ ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563

3.จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน นับย้อนตั้งแต่งวดเดือนมีนาคม 2563 ขึ้นไป

4.ไม่ได้รับเงินเยียวยๅจากกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่อย่างใด

ขอบคุณที่มาจาก สำนักงานประกันสังคม